Poland

Połowa transakcji w CEE to Polska

materia³y prasowe

W tym roku inwestorzy mog¹ wci¹¿ lokowaæ przede wszystkim w magazyny. Nale¿y siê te¿ spodziewaæ wzrostu wartoœci transakcji na rynku PRS – mówi Tomasz Puch, dyrektor dzia³u rynków kapita³owych w Polsce w JLL Poland.

Za nami bezprecedensowy rok – mo¿na powiedzieæ, ¿e wartoœæ i struktura inwestycji w nieruchomoœci odzwierciedla wp³yw pandemii na rynek. Ich wartoœæ skurczy³a siê do 5,6 mld euro, o 1/3 wobec rekordowego 2019 r. Najwiêcej w historii ulokowano w rozgrzane magazyny, zmniejszy³y siê kwoty zainwestowane w borykaj¹ce siê ze skutkami pandemii biura i obiekty handlowe. Jak rysuje siê najbli¿sza przysz³oœæ?

30-proc. spadek mo¿e siê wydawaæ znacz¹cy, ale baz¹ jest rekordowy 2019 r. To wci¹¿ trzeci wynik w historii. Ten rok w naszych przewidywaniach bêdzie mia³ podobny rezultat jak poprzedni. Struktura transakcji pewnie bêdzie zbli¿ona, spodziewamy siê, ¿e wiod¹cym rynkiem znów mog¹ okazaæ siê magazyny. Biura pewnie tak¿e powtórz¹ wynik, wiêksze obroty powinniœmy te¿ zobaczyæ w szeroko pojêtym sektorze living (mieszkania na wynajem instytucjonalny, prywatne akademiki – red.). Nieruchomoœci to sensowna alternatywa lokowania kapita³u.

Polska to historycznie najwiêkszy rynek naszego regionu Europy. Jak wypadliœmy w czasie pandemii?

Ponad po³owa wartoœci transakcji zawartych w regionie przypad³a na Polskê. Nasza pozycja od dawna jest dominuj¹ca i nie jest to nic zaskakuj¹cego, bior¹c pod uwagê rozmiar rynku. Polska to Warszawa i silne rynki regionalne skupione wokó³ aglomeracji. W pozosta³ych pañstwach regionu inwestycje obejmuj¹ przede wszystkim stolice. Wartoœæ inwestycji w Czechach wynios³a 1,5 mld euro (spadek rzêdu 50 proc.) – do tego 1,3 mld euro to transakcja zakupu Residomo, operatora PRS (z ang. private rented sector – instytucjonalny najem mieszkañ – red.). Na Wêgrzech ulokowano 1,25 mld euro (spadek rzêdu 25–30 proc.), na S³owacji 525 mln euro (spadek o jedn¹ trzeci¹). Ewenementem jest Rumunia, gdzie wartoœæ inwestycji wzros³a o 15–20 proc., do 900 mln euro.

Wspomnia³ pan o przejêciu Residomo, to portfel licz¹cy 43 tys. mieszkañ. U nas rynek najmu instytucjonalnego dopiero siê rodzi, w porywach to dziœ 5 tys. lokali, a wed³ug prognoz w 2025 r. mo¿e osi¹gn¹æ skalê rzêdu 66 tys.

Rynek PRS dopiero siê u nas buduje, dlatego w ostatnich latach wartoœæ inwestycji by³a niewielka. W 2019 r. by³o to ok. 300 mln z³, a w 2020 r. 250 mln euro. Warto podkreœliæ, ¿e rynek buduje siê nie tylko przez pakietowe kupowanie mieszkañ czy ca³ych bloków przez inwestorów – deweloperzy wci¹¿ preferuj¹ sprzeda¿ klientom detalicznym. To tak¿e przejêcia spó³ek deweloperskich, dziêki czemu inwestorzy chc¹ sobie zapewniæ odpowiedni¹ poda¿ lokali.

Football news:

Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it