Poland

Polityk szefem KRS? Sędzia Mazur: zrezygnuję

Leszek Mazur

tv.rp.pl

Sêdzia Leszek Mazur - by³y przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa, który zosta³ odwo³any z tej funkcji i finalnie sam z³o¿y³ rezygnacjê ze stanowiska - w rozmowie z portalem Onet zapowiedzia³, ¿e jeœli w najbli¿szy pi¹tek nowym szefem KRS zostanie polityk, on zrezygnuje z cz³onkostwa w Radzie.

Nowy przewodnicz¹cy KRS ma zostaæ wybrany w najbli¿szy pi¹tek, 29 stycznia. To konsekwencja tego, ¿e cz³onkowie Rady zdecydowali siê na przeprowadzenie rewolucji i 14 stycznia odwo³ali jej dotychczasowego szefa sêdziego Leszka Mazura. Ten stwierdzi³, ¿e odwo³anie by³o bezprawne i nieskuteczne. Jednak po rozmowie z I Prezes S¹du Najwy¿szego prof. Ma³gorzat¹ Manowsk¹ sam z³o¿y³ rezygnacjê ze stanowiska.

Na "gie³dzie nazwisk" na nowego szefa KRS pojawiaj¹ siê kandydatury kilkorga sêdziów - ale nie koniec na tym. Z informacji portalu Onet.pl wynika, ¿e nowym przewodnicz¹cym mo¿e chcieæ zostaæ tak¿e czynny polityk, wiceszef KRS i pose³ PiS Arkadiusz Mularczyk.

Portal przypomina, i¿ jeszcze nigdy dot¹d w ponad 30-letniej historii KRS nie zdarzy³o siê, aby na jej czele sta³ polityk. Jednoczeœnie Onet zwraca uwagê, ¿e nie zdarzy³o siê tak¿e, by polityk zosta³ wiceprzewodnicz¹cym Rady - a to stanowisko Mularczyk piastuje od po³owy paŸdziernika 2020 r.

- Jeœli polityk zostanie nowym szefem KRS, ja z³o¿ê rezygnacjê z cz³onkostwa w niej - tak¹, jednoznaczn¹ deklaracjê z³o¿y³ dziœ w rozmowie z Onetem by³y przewodnicz¹cy Rady sêdzia Leszek Mazur. - Przy czym zastrzegam, ¿e jako polityka rozumiem pos³a lub senatora, którzy s¹ cz³onkami Krajowej Rady - dodaje sêdzia Mazur.

Podobn¹ zapowiedŸ - odejœcia z Rady, jeœli jej szefem zostanie wybrany polityk - z³o¿y³ w rozmowie z Onetem jeszcze jeden cz³onek KRS chc¹cy zachowaæ anonimowoœæ.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7