Poland

Policjant i szybki sąd na domową przemoc

W poniedzia³ek 30 listopada policja i s¹dy cywilne dostaj¹ nowe obowi¹zki w zakresie szybkiego reagowania na przemoc w rodzinie.

Kluczowym ich uprawnieniem bêdzie zarz¹dzenie natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez osobê stwarzaj¹ca zagro¿enie dla domowników.

Z rzeczami, ale ju¿ bez kluczy

W kodeksie postêpowania cywilnego dodaje siê nowy dzia³: „Sprawy o zobowi¹zanie osoby stosuj¹cej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpoœredniego otoczenia lub zakazanie zbli¿ania siê do mieszkania i jego bezpoœredniego otoczenia", którego tytu³ wskazuje przedmiot regulacji.

Nowym instrumentem jest nadanie policji (i ¯andarmerii Wojskowej) prawa do wydania takiego nakazu natychmiast wykonalnego.

Osoba podlegaj¹ca zakazowi bêdzie mog³a zabraæ przedmioty osobistego u¿ytku, s³u¿¹ce do pracy lub swoje zwierzêta domowe, o ile wspó³mieszkañcy nie z³o¿¹ sprzeciwu (ewentualne roszczenia na tym tle bêd¹ rozstrzygane na drodze cywilnej), ale maj¹ zostawiæ klucze do wspólnego mieszkania i pomieszczeñ przynale¿nych, np. piwnicy czy strychu. Osoba tak „eksmitowana" ma te¿ wskazaæ policji adres pobytu oraz jego zmiany i o ile to mo¿liwe numer telefonu. Policjant informuje j¹ zaœ o okolicznych noclegowniach i prawie z³o¿enia za¿alenia.

Takie za¿alenie sk³ada siê do s¹du rejonowego w³aœciwego dla miejsca wspólnie zajmowanego mieszkania i s¹ na to tylko trzy dni od dorêczenia nakazu. Za¿alenie jest rozpatrywane wed³ug kodeksu postêpowania cywilnego, na co s¹d ma nie wiêcej ni¿ trzy dni. Tak czy inaczej, nakaz policjanta traci moc po up³ywie 14 dni, chyba ¿e s¹d przed³u¿y to zabezpieczenie.

Pod nadzorem

Udro¿niona bêdzie te¿ ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. Cz³onek rodziny wspólnie zajmuj¹cy mieszkanie z osob¹ szczególnie uci¹¿liw¹ mo¿e wyst¹piæ do s¹du, aby zobowi¹za³ j¹ do opuszczenia mieszkania i niezbli¿ania siê do niego. S¹d w tym trybie ma na przeprowadzenie obowi¹zkowej rozprawy i wydanie orzeczenia nie wiêcej ni¿ miesi¹c, a w razie potrzeby mo¿e korzystaæ z dorêczeñ przez policjê. Tak samo s¹d drugiej instancji orzeka w terminie miesi¹ca, ale nakaz opuszczenia mieszkania, w którym s¹d okreœla czas jego trwania, jest wykonalny z chwil¹ og³oszenia ju¿ w pierwszej instancji.

Dr Tymoteusz Zych, radca prawny i wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, który popar³ ustawê tak jak ca³y Sejm, ma obawy, czy przy tak daleko id¹cej ingerencji w wolnoœci obywatelskie tymi sprawami powinny siê zajmowaæ s¹dy cywilne, a nie karne. Za trafne natomiast uwa¿a zaanga¿owanie policjantów, gdy¿ gwarantuj¹ oni wiêksz¹ skutecznoœæ w niesieniu pomocy ofiarom przemocy domowej ni¿ pracownicy socjalni. Dodaje jednak, ¿e niejasny kr¹g osób podlegaj¹cych nowym rygorom mo¿e sprawiæ, ¿e mo¿e po nie siêgn¹æ najemca skonfliktowany z w³aœcicielem mieszkania.

– Myœlê, ¿e s¹dy cywilne dadz¹ sobie radê z tymi sprawami, gdy¿ ju¿ zajmuj¹ siê np. eksmisj¹ czy sprawami o przymusowe odebranie dziecka przez pracownika socjalnego – mówi z kolei dr hab. Henryk Haak, sêdzia S¹du Okrêgowego w Kaliszu. Co siê zaœ tyczy policjantów, sêdzia dodaje: – Poniewa¿ chodzi o bardzo donios³e decyzje wydawane przez organ pozas¹dowy, winni siê tym zajmowaæ wyspecjalizowani policjanci pod solidnym nadzorem prze³o¿onych.

Podstawa prawna: ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 956

Football news:

Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events