Poland

Policjanci chcieli przerwać nielegalny wyścig. Wjechali w tłum

Co najmniej jedna osoba zosta³a ranna po tym, jak policyjny radiowóz wjecha³ w t³um, ogl¹daj¹cy wyœcig uliczny w centrum miasta Tacoma w stanie Waszyngton.

Do incydentu dosz³o w sobotê wieczorem. Oko³o 100-osobowy t³um obserwowa³ kilka samochodów, œcigaj¹cych siê na ulicach Tacomy - informuje, powo³uj¹c siê na policjê, lokalna gazeta „The News Tribune”. Na miejsce przyby³ radiowóz, który wjecha³ w t³um po tym, jak ludzie próbowali go zablokowaæ.

Wendy Haddow, rzeczniczka miejscowej policji, powiedzia³a, ¿e funkcjonariusze zostali powiadomieni na krótko przed godz. 19:00. Wed³ug jej relacji jeden z policjantów u¿y³ megafonu i wezwa³ do rozejœcia siê. T³um nie pos³ucha³ tych wezwañ, zamiast tego zatarasowa³ drogê policjantom, a zgromadzenie zaczêli uderzaæ rêkoma w szyby auta. Jak t³umaczy³a Haddow, taka reakcja zmusi³a mundurowych do salwowania siê ucieczk¹ dla w³asnego bezpieczeñstwa.

Haddow doda³a, ¿e w trakcie zdarzenia, po kolizji z radiowozem, ranna zosta³a jedna osoba. Trafi³a ona to pobliskiego szpitala.

Policjant, który kierowa³ radiowozem, zosta³ wys³any na urlop. Trwa dochodzenie w sprawie zdarzenia. 

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17