Poland

Policja ustala, co zaszło przed kościołem w Poznaniu

policyjny radiowóz

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Z "bardzo wstêpnych informacji" policji wynika, ¿e we wtorek wieczorem w Poznaniu jedna grupa osób broni³a wejœcia do koœcio³a, a druga chcia³a j¹ zaatakowaæ - powiedzia³ w Polskim Radiu 24 Piotr Garstka z zespo³u prasowego poznañskiej KWP. Poinformowa³, ¿e na miejscu zdarzenia policjanci zastali osobê z urazem nogi, jednak mê¿czyzna ten nie wymaga³ hospitalizacji.

- Przed chwil¹ Radio Poznañ poda³o informacjê, ¿e w³aœnie w tym mieœcie atakuj¹cy bojówkarze lewicowi zranili jedn¹ osobê no¿em, która trafi³a do szpitala - powiedzia³ we wtorek wieczorem w Sejmie pose³ Konfederacji Robert Winnicki, lider Ruchu Narodowego. Powo³uj¹c siê na informacje stacji doda³, ¿e obroñcy koœcio³a zostali w Poznaniu zaatakowani gazem ³zawi¹cym, trzonkami od siekier i no¿ami.

O sprawê w Polskim Radiu 24 pytany by³ podkom. Piotr Garstka z zespo³u prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Poinformowa³, ze we wtorek wieczorem pod koœcio³em przy ul. Fredry w Poznaniu mia³a miejsce konfrontacja "dwóch grup antagonistycznych".

Z relacji Garstki wynika, ¿e przybyli na miejsce policjanci zastali jedn¹ grupê, cz³onkowie drugiej zd¹¿yli siê ju¿ oddaliæ. - Jedna osoba, która by³a na miejscu, mia³a uraz nogi, jednak nie potrzebowa³a ¿adnej pomocy lekarza, mimo ¿e policjanci proponowali, ¿e podjedzie karetka - powiedzia³ podkomisarz.

Doda³, ¿e mê¿czyzna ten oœwiadczy³, i¿ w œrodê zjawi siê na komisariacie i zg³osi zajœcie. Osoby towarzysz¹ce mê¿czyŸnie mia³y zg³osiæ siê jako œwiadkowie.

Policjant powiedzia³, ¿e choæ oficjalnie zg³oszenie nie wp³ynê³o, policja zaczê³a "intensywnie pracowaæ nad ca³¹ t¹ spraw¹, ¿eby wiedzieæ, co tak naprawdê tam zasz³o, kto bra³ udzia³ w tym zdarzeniu". Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania monitoringu i szukaj¹ kolejnych nagrañ, w tym wykonanych od przypadkowych œwiadków zdarzenia i okolicznych mieszkañców.

- Chcemy szczegó³owo uzgodniæ wersjê, tak ¿ebyœmy mogli znaleŸæ i ustaliæ sprawców tego zdarzenia - oœwiadczy³ Garstka.

Pytany w Polskim Radiu 24 o uraz mê¿czyzny powiedzia³, ¿e nie ma precyzyjnych informacji. - We wtorek ta osoba nie wymaga³a ¿adnej hospitalizacji, nie wymaga³a pomocy ani przewiezienia do szpitala - zapewni³.

Z "bardzo wstêpnych informacji" policji wynika, ¿e jedna grupa osób broni³a wejœcia do koœcio³a, a druga chcia³a j¹ zaatakowaæ.

- Jednak to s¹ naprawdê bardzo wstêpne ustalenia i nie chcia³bym wydawaæ jakichkolwiek os¹dów ani wskazywaæ konkretnych grup czy osób, które mog³y tego dokonaæ - zastrzeg³ Garstka.

Podkreœli³, ¿e nie chce zdradzaæ szczegó³ów obecnych dzia³añ policjantów, poniewa¿ mog³oby to zaszkodziæ prowadzonym czynnoœciom.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry