Poland

Policja na cenzurowanym. KO chce weryfikacji funkcjonariuszy

S³u¿by mundurowe

Pos³anka Barbara Nowacka zosta³a potraktowana gazem, mimo ¿e chwilê wczeœniej pokaza³a legitymacjê poselsk¹

CZAREK SOKO£OWSKI/ASSOCIATED PRESS/EAST NEWS

Sprawa zachowania funkcjonariuszy w trakcie ostatnich demonstracji staje siê jednym z wa¿niejszych tematów politycznych. PiS od niego nie ucieknie.

Politycy opozycji domagaj¹ siê wyjaœnieñ po sobotnich wydarzeniach w Warszawie – w czasie demonstracji pos³anka KO Barbara Nowacka zosta³a spryskana gazem przez policjanta. Zaraz po tym, jak pokaza³a mu legitymacjê poselsk¹.

– Symbolicznie mo¿na powiedzieæ, ¿e to Jaros³aw Kaczyñski trzyma³ wczoraj tê butlê z gazem – powiedzia³ w niedzielê szef klubu KO Cezary Tomczyk.

¯¹danie wyjaœnieñ

Koalicja zapowiedzia³a wniosek do marsza³ek Sejmu El¿biety Witek o wyjaœnienie ca³ego incydentu. Chce te¿, by Sejm w najbli¿szy pi¹tek zaj¹³ siê wnioskiem o wotum nieufnoœci dla wicepremiera Jaros³awa Kaczyñskiego, odpowiedzialnego w rz¹dzie za sprawy bezpieczeñstwa. A S³awomir Nitras z KO zadeklarowa³, ¿e po tym, jak PiS przestanie sprawowaæ w³adzê w Polsce, w policji bêdzie musia³a byæ przeprowadzona weryfikacja prze³o¿onych funkcjonariuszy.

Pierwsza reakcja w³adz Sejmu ju¿ jest. W niedzielê marsza³ek Sejmu El¿bieta Witek rozmawia³a z komendantem g³ównym policji gen. Jaros³awem Szymczykiem. Jak poinformowa³y s³u¿by prasowe Sejmu, „oczekiwane s¹ niezw³oczne pisemne wyjaœnienia w tej sprawie".

G³ównym motywem sobotnich demonstracji mia³o byæ przypomnienie 102. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych. W Warszawie manifestacja rozpoczê³a siê na rondzie Dmowskiego, które protestuj¹ce symbolicznie przemianowa³y na rondo Praw Kobiet, zawieszaj¹c wysoko nad placem tabliczki przykrywaj¹ce star¹ nazwê. Policja przez megafony wzywa³a do rozejœcia siê i opuszczenia jezdni. Od pocz¹tku w t³umie obecni byli pos³owie i pos³anki – niektóre w ¿ó³tych kamizelkach z napisem „pos³anka na Sejm" dla lepszej identyfikacji.

Na wysokoœci ul. Nowogrodzkiej policja próbowa³a przeszkodziæ protestuj¹cym i zepchn¹æ ich na chodniki, ci omijali jednak kordon, by tu¿ za nim wróciæ na jezdniê. Policja wydawa³a siê zaskoczona rozwojem wypadków, co spowodowa³o doœæ gor¹czkowe przegrupowanie si³ prewencji przy pl. Konstytucji, które musia³y biegiem wyprzedziæ manifestacjê, by nastêpnie zablokowaæ j¹ przy ul. Waryñskiego. Wtedy zastosowano metodê dzia³ania znan¹ z poprzedniej demonstracji przy pl. Powstañców Warszawy, czyli odciêcie dróg wyjœcia i wezwania do rozejœcia siê mimo braku mo¿liwoœci opuszczenia zablokowanego przez policjê miejsca.

– Policja d¹¿y³a do eskalacji – ocenia w rozmowie z „Rzeczpospolit¹” pos³anka Nowoczesnej Monika Rosa, która uczestniczy³a w sobotniej demonstracji.

Czêœæ manifestantów dotar³a pod gmach Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, czêœæ zosta³a w „kotle” przy Waryñskiego, a jedna z grup zablokowa³a Trasê £azienkowsk¹. Tam w³aœnie dosz³o do incydentu: gdy pos³anki, widz¹c, ¿e policja wyci¹ga z t³umu pojedyncze osoby, podesz³y, by obserwowaæ zajœcie, jeden z policjantów zaatakowa³ gazem pos³ankê KO Barbarê Nowack¹, mimo ¿e wyraŸnie trzyma³a w wyci¹gniêtej d³oni legitymacje poselsk¹.

Co na to policja? W niedzielê rzecznik sto³ecznej policji Sylwester Marczak zapewni³, ¿e sprawa ca³y czas jest wyjaœniana, a kamerki funkcjonariuszy s¹ „oglêdzinowane”. Ma te¿ odbyæ siê rozmowa z pos³ank¹ Nowack¹.

Pytania o komunikacjê

Politycy PiS mówi¹, ¿e owszem, sprawa incydentu powinna zostaæ wyjaœniona, ale jednoczeœnie zwracaj¹ uwagê na okolicznoœci. – To Sejm, a nie ulica, jest miejscem, gdzie powinniœmy spory rozstrzygaæ – mówi³a w Polsat News Miros³awa Stachowiak-Ró¿ecka z PiS.

Motyw, ¿e miejscem debaty jest parlament, a nie ulica, wielokrotnie pojawia³ siê w wypowiedziach polityków PiS. W partii Jaros³awa Kaczyñskiego najwiêcej emocji budzi teraz kwestia unijnego weta. Ale kolejny incydent zwi¹zany z policj¹ te¿ jest przedmiotem dyskusji. – Na pewno komunikacja policji i wokó³ policji pozostawia sporo do ¿yczenia – mówi nam jeden z parlamentarzystów PiS.

Ani nasi rozmówcy z opozycji, ani z PiS nie spodziewaj¹ siê, ¿e temat sytuacji w policji i jej zachowania zniknie z politycznej agendy.

Z jednej strony prezydent Warszawy Rafa³ Trzaskowski zapowiedzia³ ju¿ w pi¹tek, ¿e jeœli policja pozostanie brutalna, to byæ mo¿e samorz¹dy bêd¹ musia³y zawiesiæ jej wspó³finansowanie. Z drugiej strony wiceminister klimatu Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski z³o¿y³ ju¿ zawiadomienie do prokuratury ws. pope³nienia przestêpstwa przez jedn¹ z liderek Strajku Kobiet – Martê Lempart. Jego zdaniem podczas sobotniej demonstracji w okolicach pl. Konstytucji „zniewa¿y³a funkcjonariuszy publicznych".

Football news:

To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events
Milan will announce the signing of Mandzukic and Tomori this week
Leonardo on Messi at PSG: We are not at the negotiating table, but the chair is reserved. Such a player is always on our lists