Poland

Polak w śpiączce może wrócić do kraju. Jest oświadczenie MSZ

Pacjent w œpi¹czce

Adobe Stock

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, ¿e w sprawie obywatela Polski przebywaj¹cego w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii, w ramach posiadanych kompetencji i upowa¿nieñ, nadal podejmuje wszelkie mo¿liwe dzia³ania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym - czytamy na stronie resortu.

MSZ zapewnia, ¿e prace nad nadaniem statusu dyplomatycznego Polakowi nie trac¹ na intensywnoœci.

Resort dodaje, ¿e ambasada RP w Londynie wyst¹pi³a w pi¹tek do w³adz brytyjskich z wnioskiem o akredytacjê i przyznanie statusu dyplomatycznego. Polska czeka na decyzjê w³adz Wielkiej Brytanii.

Przypomnijmy, ¿ew pi¹tek Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyda³o paszport dyplomatyczny Polakowi.

Wieczorem tego samego dnia warszawski s¹d okrêgowy zadecydowa³ o ca³kowitym ubezw³asnowolnieniu pacjenta, który przebywa w œpi¹czce w Wielkiej Brytanii. S¹d orzek³ równie¿ o mo¿liwoœci transportu Polaka do kraju, na co wczeœniej nie zgodzi³ siê s¹d brytyjski.

W sobotê wiceminister sprawiedliwoœci Marcin Warcho³ poinformowa³, ¿e wyst¹pi³ z wnioskiem o przekazanie rodaka do brytyjskiego ministra sprawiedliwoœci. Warcho³ zwróci³ siê równie¿ do ministra zdrowia Wielkiej Brytanii z proœb¹ o ponowne przy³¹czenie mêzczyzny do aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie.

Pan S³awomir od kilkunastu lat mieszka w Anglii. 6 listopada 2020 roku stwierdzono u niego zawa³ i zatrzymanie akcji serca na co najmniej 45 minut. Brytyjscy lekarze uznali, ¿e u mê¿czyzny dosz³o do powa¿nego i trwa³ego uszkodzenia mózgu. Ich zdaniem w najlepszym interesie pacjenta le¿y wycofanie wszystkich zabiegów podtrzymuj¹cych ¿ycie.

Na od³¹czenie aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie zgodzili siê ¿ona i dzieci pana S³awomira, mieszkaj¹cy w Anglii. Szpital w Plymouth wyst¹pi³ do s¹du o formaln¹ zgodê na ten krok. Sprzeciwiaj¹ siê temu inni cz³onkowie rodziny: mieszkaj¹ce w Polsce matka i siostra oraz mieszkaj¹ce w Anglii druga siostra mê¿czyzny i jego siostrzenica. Twierdzi³y, ¿e bêd¹c katolikiem, nie chcia³by on, aby jego ¿ycie zosta³o zakoñczone. Spór trafi³ do s¹du.

W rozwi¹zanie sporu zaanga¿owa³ siê m.in polski rz¹d i Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeden z polskich szpitali wyrazi³ gotowoœæ przyjêcia p. S³awomira, lecz brytyjski s¹d nie zgodzi³ siê na transport Polaka do ojczyzny ze wzglêdu na stan jego zdrowia.

W miêdzyczasie Polaka kilkakrotnie od³¹czano od aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie. By³a z powrotem w³¹czana w zwi¹zku z odwo³aniami do s¹du i skarg¹ rodziny do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, która jednak nie zosta³a przyjêta. Media brytyjskie i polskie donios³y dwa dni temu o kolejnym od³¹czeniu Polakowi od¿ywiania i wody w brytyjskim szpitalu.

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level