Poland

Polak w śpiączce czeka na paszport dyplomatyczny

Szef MSZ wszcz¹³ procedurê wydania paszportu dyplomatycznego Polakowi, który le¿y w œpi¹czce w brytyjskim szpitalu. Z takim paszportem mê¿czyzna bêdzie móg³ wróciæ do ojczyzny pomimo wydanego przez s¹d w Wlk. Brytanii orzeczenia o od³¹czeniu go aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie.

- To kwestia godzin, helikopter ju¿ czeka - przekaza³ w czwartek wieczorem wiceminister sprawiedliwoœci Marcin Warcho³.

Pan S³awomir od kilkunastu lat mieszka w Anglii. 6 listopada 2020 roku stwierdzono u niego zawa³ i zatrzymanie akcji serca na co najmniej 45 minut. Brytyjscy lekarze uznali, ¿e u mê¿czyzny dosz³o do powa¿nego i trwa³ego uszkodzenia mózgu. Ich zdaniem w najlepszym interesie pacjenta le¿y wycofanie wszystkich zabiegów podtrzymuj¹cych ¿ycie.

Na od³¹czenie aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie zgodzili siê ¿ona i dzieci pana S³awomira, mieszkaj¹cy w Anglii. Szpital w Plymouth wyst¹pi³ do s¹du o formaln¹ zgodê na ten krok. Sprzeciwiaj¹ siê temu inni cz³onkowie rodziny: mieszkaj¹ce w Polsce matka i siostra oraz mieszkaj¹ce w Anglii druga siostra mê¿czyzny i jego siostrzenica. Twierdzi³y, ¿e bêd¹c katolikiem, nie chcia³by on, aby jego ¿ycie zosta³o zakoñczone. Spór trafi³ do s¹du.

W rozwi¹zanie sporu zaanga¿owa³ siê m.in polski rz¹d i Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeden z polskich szpitali wyrazi³ gotowoœæ przyjêcia p. S³awomira, lecz brytyjski s¹d nie zgodzi³ siê na transport Polaka do ojczyzny ze wzglêdu na stan jego zdrowia.

W miêdzyczasie Polaka kilkakrotnie od³¹czano od aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie. By³a z powrotem w³¹czana w zwi¹zku z postêpowaniem s¹dowym - odwo³aniami i skarg¹ rodziny do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, która jednak nie zosta³a przyjêta. Media brytyjskie i polskie donios³y dwa dni temu o kolejnym od³¹czeniu Polakowi od¿ywiania i wody w brytyjskim szpitalu.

Wczoraj wiceminister Warcho³ poinformowa³, ¿e poprosi³ ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua  o rozwa¿enie mo¿liwoœci nadania Polakowi statusu przedstawiciela dyplomatycznego, co umo¿liwi³oby przetransportowanie go do Polski. Taki paszport jest ju¿ przygotowywany.

- To jedyna szansa w tej chwili dla naszego rodaka na wyci¹gniêcie go spod jurysdykcji s¹dów brytyjskich i uratowanie mu ¿ycia - podkreœli³ Marcin Warcho³.

Zgodnie z ustaw¹ o dokumentach paszportowych, paszporty dyplomatyczne przys³uguj¹ przede wszystkim najwa¿niejszym osobom w pañstwie, oraz osobom pe³ni¹cym s³u¿bê zagraniczn¹ oraz ich ma³¿onkom. Jednak w  przypadkach uzasadnionych potrzeb¹ ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granic¹ minister spraw zagranicznych mo¿e podj¹æ decyzjê o wydaniu paszportu dyplomatycznego  równie¿ innym obywatelom polskim.

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned