Poland

Polacy walczą o Oscary

„Œniegu ju¿ nigdy nie bêdzie" i kilka polskich koprodukcji wystartowa³o po statuetkê.

Polskê reprezentuje film Ma³gorzaty Szumowskiej i Macieja Englerta „Œniegu ju¿ nigdy nie bêdzie", a czeskim kandydatem jest „Szarlatan" Agnieszki Holland. Boœnia i Hercegowina zg³osi³a „Aidê" Jasmili Zbaniæ (koproducentk¹ filmu jest Ewa Puszczyñska), Grecja – „Niepamiêæ" Christosa Nikou (koproducentem jest Mariusz W³odarski z Lava Films, a autorem zdjêæ Bartosz Œwiniarski). Z kolei w s³owackim „The Ausschwitz Report" Petera Bebjaka graj¹ m.in. Wojciech Mecwaldowski, Jacek Beler i Kamil No¿yñski.

Pewniakiem do znalezienia siê na krótkiej liœcie i wœród nominowanych jest zdobywca Europejskiej Nagrody Filmowej „Na rauszu" Duñczyka Thomasa Vinterberga.

Wed³ug bran¿owego pisma „Variety" powa¿nymi kandydatami do nominacji s¹ równie¿ kolejno: meksykañski „I'm No Longer Here" Fernando Friasa, francuski „Deux" Filippo Meneghettiego, szwajcarski „My Little Sister" Stéphanie Chuat i Véronique Reymond i „La Nuit de Roi" Philippe'a Lacôte'a z Wybrze¿a Koœci S³oniowej.

W nastêpnej grupie filmów na dziesi¹tej pozycji „Variety" wymienia „Szarlatana" Holland, a na 15. miejscu „Œniegu ju¿ nigdy nie bêdzie" Szumowskiej i Englerta. Krótka lista bêdzie og³oszona 9 lutego, nominacje – 15 marca, gala wrêczenia Oscarów przewidziana jest na 25 kwietnia. W zwi¹zku z pandemi¹ daty mog¹ ulec zmianie.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7