Poland

Polacy nie chcą się szczepić szczepionkami z Chin i Rosji

Szczepionka Sputnik V

AFP

"Czy zaszczepi³aby siê Pani/zaszczepi³ siê Pan szczepionk¹ na COVID-19 rosyjskiej lub chiñskiej produkcji?" - takie pytanie zadaliœmy uczestnikom sonda¿u SW Research dla rp.pl.

W mijaj¹cym tygodniu Europejska Agencja Leków wydaj¹ca rekomendacjê ws. dopuszczenia do u¿ycia w UE szczepionek na COVID-19, rozpoczê³a etapowy przegl¹d rosyjskiej szczepionki Sputnik V opracowanej przez Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii im. Niko³aja Gamaleja. Szczepionkê Sputnik V dopuszczono ju¿ do u¿ycia w nale¿¹cych do UE Czechach, na S³owacji i w Wêgrzech. 

Szczepionka Sputnik V - podobnie jak szczepionka AstraZeneca - oparta jest na cz¹steczkach adenowirusów, które s¹ "noœnikiem" informacji na temat bia³ka kolca koronawirusa SARS-CoV-2.

Z kolei 1 marca pojawi³a siê informacja, ¿e prezydent Andrzej Duda rozmawia³ z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem o mo¿liwoœci zakupu szczepionki przeciw koronawirusowi z Chin. Jak dot¹d jedynym krajem UE, w którym dopuszczono do u¿ycia szczepionkê z Chin (koncernu Sinopharm), s¹ Wêgry, w których szczepionk¹ t¹ zaszczepiono m.in. premiera Viktora Orbana. Jak dot¹d strona chiñska nie wyst¹pi³a z wnioskiem do EMA o zatwierdzenie do u¿ycia którejkolwiek z chiñskich szczepionek na COVID-19 na terenie UE.

Szczepionka Sinopharm, stosowana na Wêgrzech, opiera siê na nieaktywnej cz¹stce ¿ywego koronawirusa SARS-CoV-2.

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany o mo¿liwoœæ korzystania w Polsce ze szczepionek z Chin i Rosji podkreœli³, ¿e on opowiada siê za stosowaniem jedynie tych szczepionek, które zostan¹ dopuszczone do u¿ycia na terenie UE.

Uczestników sonda¿u SW Research dla rp.pl zapytaliœmy czy byliby sk³onni zaszczepiæ siê na COVID-19 szczepionk¹ z Chin lub Rosji.

6,8 proc. respondentów wyrazi³o gotowoœæ do zaszczepienia siê szczepionk¹ z Chin.

7,7 proc. - szczepionk¹ z Rosji.

59,2 proc. ankietowanych nie zaszczepi³oby siê ¿adn¹ z tych szczepionek.

26,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Bardziej sceptyczne wobec szczepionek z Chin i Rosji s¹ kobiety (63,4 proc.) ni¿ mê¿czyŸni (54,4 proc.). Szczepionkami z Chin i Rosji nie chce siê szczepiæ 67 proc. ankietowanych w wieku 25-34 lata oraz 62 proc. osób z wykszta³ceniem wy¿szym. Sceptyczni wobec tych szczepionek s¹ te¿ przede wszystkim mieszkañcy miast do 20 tys. mieszkañców (64 proc.).

Badanie zosta³o przeprowadzone przez agencjê badawcz¹ SW Research wœród u¿ytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2.03-3.03.2021 r. Analiz¹ objêto grupê 800 internautów powy¿ej 18. roku ¿ycia. Próba zosta³a dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby zosta³a skorygowana przy u¿yciu wagi analitycznej tak, by odpowiada³a strukturze Polaków powy¿ej 18. roku ¿ycia pod wzglêdem kluczowych cech zwi¹zanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzglêdniono zmienne spo³eczno-demograficzne.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield