Poland

Polacy nie boją się robotów i automatyzacji

Robotyzacja

Adobe Stock

65 proc. Polaków twierdzi, i¿ nie obawia siê utraty pracy w efekcie automatyzacji i robotyzacji w firmie.

Automatyzacja postêpuje, samoobs³uga w handlu czy us³ugach finansowych to ju¿ standard, co prowadzi do spadku liczby oddzia³ów i mniejszej obsady personelu w dzia³aj¹cych placówkach. W sklepach ten trend jest tak¿e zauwa¿alny.

Jednak Polaków nie napawa to lêkiem. Wed³ug badania Abile przeprowadzonego w grudniu 2020 r. 65 proc. nie obawia siê utraty pracy w wyniku przeprowadzenia automatyzacji i robotyzacji w firmie. Pomaga bowiem demografia, wed³ug danych GUS do 2050 r. liczba ludnoœci Polski zmniejszy siê o 4,4 mln osób. Tworz¹c¹ siê w ten sposób lukê demograficzn¹ na rynku pracy mog³yby przynajmniej w czêœci zape³niæ boty.

- Je¿eli sytuacja nie ulegnie zmianie, to ju¿ wkrótce demografia stanie siê wielkim wyzwaniem i bezpoœrednim czynnikiem hamuj¹cym wzrost gospodarczy w Polsce. Prognozy s¹ niezwykle alarmuj¹ce - mówi Mariusz Go³êbiewski, wiceprezes Abile Consulting.

- Tymczasem ju¿ dzisiaj istnieje wiele przyk³adów udowadniaj¹cych, ¿e automatyzacja nie prowadzi do likwidacji stanowisk. Wrêcz przeciwnie, automatyzacja i robotyzacja przyczyniaj¹ siê do tworzenia obszarów, w których boty uzupe³niaj¹ ludzk¹ pracê wykonuj¹c rutynowe czynnoœci, tym samym pomagaj¹c w zasypywaniu luki demograficznej - dodaje.

Niekorzystne trendy bêd¹ wp³ywaæ na zasób osób w wieku produkcyjnym. Wynika to z procesu przesuwania siê do grupy wieku poprodukcyjnego roczników urodzonych w latach 50. XX w. oraz z coraz mniejszej liczebnoœci 18-latków zasilaj¹cych wiek produkcyjny. Pracodawcy ju¿ dzisiaj zmagaj¹ siê z malej¹c¹ poda¿¹ m³odych kandydatów do pracy, a liczba osób w wieku produkcyjnym stale maleje – w 2019 roku w wieku produkcyjnym znajdowa³o siê nieco ponad 23 mln Polaków, wobec 24,8 mln w 2010.

Niepokoj¹ca sytuacja demograficzna staje siê wyzwaniem nie tylko w Polsce, ale równie¿ w innych rozwiniêtych krajach, gdzie zaczyna brakowaæ r¹k do pracy. Jedn¹ z odpowiedzi na te procesy mo¿e byæ adaptacja nowoczesnych technologii, w tym automatyzacji i robotyzacji.

Póki co jedynie 25 proc. badanych wskaza³o, ¿e ich pracê w ca³oœci lub w czêœci móg³by wykonywaæ robot. 9 proc. badanych nie wierzy, ¿e roboty s¹ w stanie zast¹piæ ludzi.

– Polskie spo³eczeñstwo jest przygotowane na przyjêcie najnowszych technologii. Zdecydowana wiêkszoœæ pracuj¹cych Polaków nie obawia siê utraty pracy w wyniku wprowadzania cyfryzacji w ich firmach. Postrzegaj¹ boty nie jako zagro¿enie, ale jako uzupe³nienie ludzkich umiejêtnoœci. Równie¿ zarz¹dzaj¹cy i przedsiêbiorcy coraz czêœciej oczekuj¹ od swoich pracowników bardziej kreatywnego i indywidualnego podejœcia do zadania, ni¿ nudnego powtarzania tych samych rutynowych czynnoœci. Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (RPA) mo¿e w tym tylko pomóc – dodaje Mariusz Go³êbiewski.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17