Poland

Polacy na celowniku Łukaszenki

Na czele re¿imowego Zwi¹zku Polaków stan¹³ funkcjonariusz w³adz. Tymczasem dzia³acze nieuznawanego przez w³adze ZPB s¹ szykanowani i straszeni.

Zwi¹zek Polaków na Bia³orusi ma nowego prezesa – Aleksandra Songina. Chodzi o wpieran¹ przez re¿im w Miñsku organizacjê, która w 2005 r. przyjê³a ca³y maj¹tek ZPB ³¹cznie z 14. Domami Polskimi. Po drugiej stronie barykady stoi nieuznawany przez re¿im Zwi¹zek Polaków na Bia³orusi z And¿elik¹ Borys na czele.

W Grodnie Songina kojarz¹, ale nie z jego dzia³alnoœci na rzecz Polaków, lecz z niedawnych dzia³añ w roli kuratora oœwiaty. Teraz zasiada w sterowanym przez Aleksandra £ukaszenkê parlamencie.

– Za jego czasów zlikwidowano jedyn¹ w mieœcie grupê polsk¹ w przedszkolu. Maksymalnie te¿ ograniczono nauczanie jêzyka polskiego w obwodzie grodzieñskim – opowiada „Rzeczpospolitej" Borys.

Od pocz¹tku roku na stronie re¿imowego zwi¹zku (zpb.by) dokonano tylko trzech wpisów. Nie ma tam ani s³owa o niedawnej kontrowersyjnej inicjatywie dyktatora, który zaproponowa³ uznaæ 17 wrzeœnia za œwiêto narodowe. Niezale¿na od re¿imu organizacja niemal co tydzieñ organizuje imprezy kulturalne i oœwiatowe. Z portalu znadniemna.pl dowiemy siê te¿ o represjach wobec dzia³aczy ZPB. Szefowej oddzia³u ZPB w Lidzie Irenie Biernackiej s¹d wymierzy³ karê grzywny (równowartoœæ ok. 2 tys. z³) za obecnoœæ na procesie s¹dowym lokalnego opozycjonisty. W³adze próbowa³y ostatnio uniemo¿liwiæ tradycyjny Jarmark „Kaziuki" w Grodnie.

– Zadzwonili do mnie w pi¹tek z wydzia³u ideologicznego i grozili odpowiedzialnoœci¹ za „nielegaln¹ dzia³alnoœæ" – mówi Borys. – Ostatnio ¿adna spo³eczna organizacja nie mo¿e czuæ siê tu bezpiecznie – dodaje.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals