Poland

Polacy je kochają. Największe promocje przed nami

Handel

promocje

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Ju¿ niemal po³owa sprzeda¿y w polskich sklepach odbywa siê w ramach akcji promocyjnych. Pandemia trend ten wci¹¿ nakrêca i zmusza firmy do korzystania z nowoczesnych technologii.

Promocje to nieod³¹czny element krajobrazu rynku handlowego w Polsce, ju¿ przez pandemi¹ co trzeci sprzedawany produkt w kategorii FMCG by³ objêty promocj¹. To, co dzieje siê teraz, spowoduje znaczny wzrost, poniewa¿ konsumenci obawiaj¹cy siê o pracê tym chêtniej siêgaj¹ po promocje i pod ich k¹tem planuj¹ zakupy.

Dla firm to ogromne wyzwanie, jak wynika z badania SAS i z Movens Capital wœród 30 najwiêkszych firm handlowych w Polsce, które „Rzeczpospolita" pozna³a jako pierwsza, wydatki na promocjê firmy to nawet 20–30 proc. przychodów ze sprzeda¿y. Jednak jest to rynkowa koniecznoœæ, z badania dla Stowarzyszenia Marketingu Bezpoœredniego wynika, ¿e dla 63 proc. Polaków sklepowe gazetki z promocjami to wa¿ny element planowania zakupów.

Z gazetek do internetu

Pandemia zainteresowanie promocjami zdecydowanie nakrêci³a. Serwis Moja Gazetka zbieraj¹cy takie informacje z rynku podaje, ¿e tylko na pocz¹tku lockdownu w marcu zauwa¿y³ spadek ruchu o ok. 15 proc. w pierwszym tygodniu. – Wynika³o to zarówno z zakupów zrobionych na zapas, jak i zamkniêcia czêœci sklepów, np. budowlanych czy odzie¿owych, w galeriach handlowych – mówi Micha³ Machniak, wspó³za³o¿yciel serwisu. – Nastêpnie ruch wraca³ do normy – w okolicach maja notowaliœmy ju¿ rekordowo du¿y – dodaje. Przy czym zmiany id¹ dalej. – Przed pandemi¹ ruch rozk³ada³ siê nierównomiernie – ze szczytem w okolicy weekendu. – Teraz obserwujemy du¿o bardziej równomierny rozk³ad – prawdopodobnie konsumenci, chc¹c unikn¹æ t³umów w sklepach, decyduj¹ siê na zakupy w ró¿ne dni tygodnia, a szczyt nastêpuje w œrodê – wyjaœnia Micha³ Machniak.

– Zdecydowanie natê¿enie dzia³añ promocyjnych w pandemii, podejmowanych przez polskie firmy, bêdzie ros³o. Podobne zjawisko by³o widoczne równie¿ w momencie wprowadzenia praktycznie ca³kowitego zakazu handlu w niedzielê, które wywo³a³o lawinê ofert specjalnych, jak równie¿ podczas pierwszej fali epidemii koronawirusa. Wszelkie bonusy, rabaty i oferty s¹ najszybsz¹ metod¹ stymulacji sprzeda¿y, o czym handlowcy doskonale wiedz¹ – mówi Dagmara Plata-Alf, ekspertka od marketingu internetowego z Akademii Leona KoŸmiñskiego.

Przechodzenie promocji z gazetek na strony internetowe to na rynku trend, który zdecydowanie przyspiesza. Z badania SMB wynika, ¿e wiêkszoœæ Polaków wchodzi na strony z informacjami o promocjach w ró¿nych sklepach. Niemal po³owa robi to co najmniej raz w tygodniu. Technologie w promocjach to zdecydowanie kierunek dla firm, nie wystarczy wystawiæ ju¿ plakat z przekreœlon¹ cen¹, aby informacja dotar³a do klientów czerpi¹cych coraz czêœciej wiedzê z internetu.

– 60 proc. firm optymalizuje swoje kampanie za pomoc¹ dedykowanych technologii, a co trzecia organizacja uwa¿a, ¿e korzyœci z tych dzia³añ s¹ wy¿sze ni¿ koszty. Wed³ug naszych szacunków wdro¿enie systemów optymalizacji i zarz¹dzania danymi pozwoli firmom unikn¹æ od 40 do 60 proc. strat ponoszonych w wyniku nieefektywnych promocji – mówi Maciej Kraus, partner z Movens Capital. – Blisko po³owa pieniêdzy na promocje jest marnowana, poniewa¿ firmom brakuje spójnej strategii w obszarze zarz¹dzania kampaniami. Niewiele z tych akcji przynosi za³o¿one efekty, a to generuje straty – dodaje.

Ubrania id¹ za grosze

Wed³ug raportu SAS w po³owie firm w kampanie jest zaanga¿owanych do 20 osób. Z kolei do najbardziej czasoch³onnych zadañ nale¿¹ dobór produktów do promocji, przygotowanie harmonogramu oraz okreœlenie cen.

Oczywiœcie wiele zale¿y od bran¿, a te s³abiej dotkniête zamkniêciem gospodarki nie musz¹ a¿ tyle zmieniaæ w akcjach. – Nie organizujemy dodatkowych promocji w zwi¹zku z panuj¹c¹ sytuacj¹. Wyj¹tek stanowi³ czas lockdownu na wiosnê i pozostania wszystkich w domach, kiedy to podpowiadaliœmy konsumentom, jak dostosowaæ siê do nowej rzeczywistoœci – mówi Aneta Gil, liderka ds. komunikacji zewnêtrznej IKEA Retail.

Elektronika tak¿e siê sprzedaje, choæ przez internet. – Pandemia nie wp³ynê³a na liczbê promocji. Teraz dodatkowo wkroczyliœmy w czwarty kwarta³, który jest kluczowy, wiêc liczba akcji promocyjnych bêdzie rosn¹æ. Zw³aszcza w listopadzie, w okolicach Black Friday, i przed sezonem œwi¹tecznym – mówi Grzegorz Wachowicz, dyr. ds. handlu i marketingu RTV Euro AGD.

Wczeœniej jest chiñski Dzieñ Singla (11 listopada), który rok temu przyci¹gn¹³ miliony Polaków, a ich zakupy na AliExpress spowodowa³y, ¿e nasz rynek sta³ siê jednym z g³ównych dla firmy w Europie.

Za to w sklepach odzie¿owych promocja goni promocjê ju¿ dzisiaj. – Niesprzedane rzeczy z wiosny id¹ niemal po kosztach, inaczej i tak trzeba siê ich bêdzie pozbyæ. Za rok nikt nie kupi ubrañ z poprzedniego sezonu, który dla nas jest stracony – mówi szef jednej z firm odzie¿owych.

Pojawia siê tak¿e nowy rodzaj promocji, np. skierowanych do seniorów – tylko oni mog¹ robiæ zakupy w czêœci sklepów w wyznaczonych dla nich godzinach. – Miêdzy 10 a 12 mamy o ok. 40–45 proc. mniej klientów ni¿ przed ich wprowadzeniem – mówi Agata Nowakowska, rzecznik Rossmanna. Specjalne promocje w tych godzinach, a skierowane do seniorów, wprowadzi³y ju¿ Biedronka czy Lidl.

Szybko przybywa ³owców okazji

Wed³ug ARC Rynek i Opinia aktywnymi ³owcami promocji jest 30 proc. badanych i jest to 7 pkt proc. wiêcej ni¿ rok temu. Przybywa ich najmocniej w grupie 25–34 lata, a ubywa w wieku powy¿ej 45 lat. Firmy musz¹ byæ przygotowane na wzrost zainteresowania swoimi akcjami, poniewa¿ bez nich oferta zniknie w morzu podobnych ofert. – Konsumenci zaczêli te¿ zwracaæ wiêksz¹ uwagê na wysokoœæ kwot na paragonach, tak wiêc ich wra¿liwoœæ na ceny jest du¿o wy¿sza ni¿ jeszcze rok temu. Wprowadzanie atrakcyjnych promocji jest jednym ze skuteczniejszych sposobów na o¿ywienie konsumpcji, zw³aszcza w czasach takich jak obecne – mówi Krzysztof Szczerbacz, kierownik zespo³u badawczego w ARC Rynek i Opinia. Potwierdzaj¹ to obserwacje tak¿e innych firm. – Œredni wzrost liczby dodañ produktu w obni¿onej cenie wynosi 600 proc. w porównaniu z artyku³ami nieobjêtymi obni¿k¹ – mówi Emil Krzemiñski, menad¿er w Listonic, aplikacji do tworzenia list zakupowych.

Football news:

Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record
Ludicrous omission of the Champions League match: the Brugge forward did not want to transfer to the bus, and he was kicked out