Poland

Polacy gotowi do zawodowych zmian.Chcą podnosić kwalifikacje

Praca

iStockphoto

Pandemia przyspieszy³a zmiany w gospodarce, które wymusz¹ zmianê kwalifikacji, a czêsto i zawodu. Polscy pracownicy s¹ do tego przygotowani, bo szkolenia sta³y siê obecnie jednym z najbardziej po¿¹danych benefitów.

Ju¿ ponad dwie pi¹te (40,5 proc.) aktywnych zawodowo Polaków zastanawia siê obecnie nad zmian¹ zawodu lub specjalizacji – wynika z lutowego sonda¿u Pracuj.pl przeprowadzonego wœród ponad 1,2 tys. u¿ytkowników portalu.

Ta gotowoœæ do wiêkszej zawodowej zmiany wi¹¿e siê czêsto z koniecznoœci¹ zdobycia nowych kwalifikacji i umiejêtnoœci. Nic wiêc dziwnego, ¿e ju¿ w zesz³ym roku, w badaniu ManpowerGroup i HR Link, prawie szeœciu na dziesiêciu pracowników wskaza³o szkolenia i rozwój na drugim miejscu wœród najbardziej po¿¹danych w czasie pandemii œwiadczeñ pozap³acowych.

Motywacja w pracy

Katarzyna P¹czkowska, dyrektor rekrutacji sta³ej w Manpower, potwierdza, ¿e w czasie pandemii ambicje pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji wzros³y. Tym bardziej ¿e dla wielu z nich zmiana trybu pracy wi¹za³a siê z koniecznoœci¹ pozyskania nowych umiejêtnoœci m.in. wirtualnej obs³ugi klienta czy komunikacji w zdalnym zespole.

Tê opiniê podziela Paulina Schodowska z firmy Bergman Engineering. Wed³ug niej pracownicy s¹ coraz bardziej œwiadomi tego, ¿e jedn¹ z kluczowych kompetencji, która stanowi o ich konkurencyjnoœci na rynku pracy, jest umiejêtnoœæ poszerzania swojej wiedzy. Dlatego te¿ coraz chêtniej siêgaj¹ po szkolenia i ceni¹ sobie pracodawców, którzy dbaj¹ o rozwój.

Raporty z badania Bilans Kapita³u Ludzkiego, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci prowadzi we wspó³pracy z Uniwersytetem Jagielloñskim potwierdzaj¹, ¿e to chêæ zdobycia umiejêtnoœci potrzebnych w pracy motywuje do nauki wiêkszoœæ (60 proc.) doros³ych Polaków. Dane BKL, a jeszcze bardziej unijne statystyki wskazuj¹ jednak, ¿e ta motywacja nie dzia³a³a zbyt mocno.

Wed³ug Eurostatu w 2019 r. niespe³na 5 proc. doros³ych Polaków uczestniczy³o w jakichœ formach edukacji formalnej (np. w studiach) czy nieformalnej, a BKL szacowa³ tê grupê na prawie 27 proc.

Krótko i praktycznie

Odsetek ucz¹cych siê doros³ych mog³a zwiêkszyæ pandemia, która wywo³a³a masowe przejœcie na zdaln¹ komunikacjê, wymuszaj¹c na firmach i na pracownikach potrzebê zdobywania nowych umiejêtnoœci. Mówi¹ o tym przedstawiciele bran¿y szkoleniowej.

– Widzimy wzrost zapotrzebowania na tematy zwi¹zane z odpornoœci¹ psychiczn¹ i funkcjonowaniem w sytuacjach stresowych. Roœnie tak¿e znaczenie rozwoju twardych kompetencji cyfrowych zwi¹zanych z p³ynn¹ obs³ug¹ i wykorzystaniem ró¿nego rodzaju narzêdzi do komunikacji, wspó³pracy i zarz¹dzania projektami – twierdzi Micha³ Zaborek, prezes House of Skills. Zdaniem Tomasza Sosnowskiego, dyrektor marketingu w Altkom Akademii, po wybuchu pandemii b³yskawicznie wzros³o zainteresowanie szkoleniami z u¿ycia narzêdzi do pracy zdalnej i komunikacji w zespo³ach rozproszonych oraz zwi¹zanych z tym obszarem kompetencji miêkkich, a tak¿e niezbêdnych procedur bezpieczeñstwa.

Jak ocenia Piotr Grzechowiak, prezes Grupy ODITK, przez wiêkszoœæ 2020 r. poszukiwane by³y 1–2-godzinne webinary, które mia³y przekazaæ konkretn¹ wiedzê i podnieœæ pracowników na duchu. Te dla pracowników dotyczy³y g³ównie efektywnoœci w home office, radzenia sobie ze stresem i napiêciem. Z kolei mened¿erom serwowano „pigu³ki wiedzy" na temat zarz¹dzania prac¹ zdaln¹ i prowadzenia z pracownikami trudnych rozmów. Jesieni¹ firmy wróci³y do d³u¿szych, 1–2-dniowych szkoleñ, dodaj¹c te¿ te z otwartoœci na zmiany, komunikacji i wspó³pracy w zespole.

Z pomoc¹ firmy...

Wzrost zainteresowania zdobywaniem wiedzy widaæ w danych administrowanej przez PARP Bazy Us³ug Rozwojowych internetowej platformy z ofert¹ szkoleñ, kursów zawodowych czy coachingu. Chc¹ce z nich skorzystaæ firmy i ich pracownicy mog¹ otrzymaæ nawet 80 proc. unijnego dofinansowania. – Do tej pory swoje konta w BUR za³o¿y³o ponad 400 tys. u¿ytkowników, a ka¿dego miesi¹ca przybywa ok. 13 tys. nowych – twierdzi Aleksandra Berg-Koza, p.o. zastêpcy dyrektora departamentu rozwoju kadr w przedsiêbiorstwach w PARP.

Dodaje, ¿e liczba zapisów na us³ugi szkoleniowe dostêpne w BUR przekroczy³a niedawno pó³ miliona. Ubieg³orocznym hitem by³o szkolenie z zakresu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem oraz psychologii i rozwoju osobistego, ale wœród najczêœciej wybieranych kursów s¹ te¿ te z obszaru informatyki i telekomunikacji. Jak jednak obserwuje Piotr Grzechowiak, w wielu firmach dominuje podejœcie „tu i teraz"; znacznie mniej widzimy koncentracji na kompetencjach przysz³oœci, które bêd¹ konieczne za dwa–trzy lata.

W ich rozwój inwestuje np. Ergo Hestia, która organizuje bootcampy, czyli intensywne kursy IT dla pracowników, którzy interesuj¹ siê nowymi technologiami. Kilkudziesiêciu uczestników dwóch pierwszych bootcampów, którzy zdobyli kompetencje w RPA (robotyzacji procesów biznesowych) oraz w projektowaniu botów konwersacyjnych, ju¿ wykorzystuje je w praktyce. – Ostatnio zdecydowaliœmy siê zorganizowaæ e-bootcamp poœwiêcony marketingowi online we wspó³pracy z Akademi¹ Leona KoŸmiñskiego – dodaje Dagmara Senda, kierownik zespo³u ds. budowania zaanga¿owania i marki pracodawcy w Ergo Hestii,

...albo na w³asn¹ rêkê

Wiele osób musi jednak na w³asn¹ rêkê zadbaæ o swój zawodowy rozwój. – Przewa¿nie s¹ to indywidualne decyzje pracownika – twierdzi Magdalena Rogó¿ ze szko³y programowania online Kodilla.com, gdzie do najbardziej popularnych nale¿¹ teraz kursy zwi¹zane z projektowaniem stron internetowych, czyli front-endem (Web Developer i Front-end React). Decyduj¹ siê na nie g³ównie kobiety. Z kolei mê¿czyŸni wybieraj¹ czêsto naukê programowania w Javie czy Pythonie. Zainteresowaniem ciesz¹ siê te¿ szkolenia dla testerów oprogramowania, a ostatnio modne sta³y siê kursy z tworzenia gier mobilnych.

Football news:

Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it