Poland

Polacy chcą szybkiego uruchomienia 5G

Ponad po³owa Polaków chcia³aby zacz¹æ korzystaæ z sieci 5G u swojego operatora w ci¹gu roku od jej uruchomienia. Najwa¿niejsza korzyœæ to szybszy internet.

Jak wynika z badania „5G Made in Poland” zrealizowanego przez SW Research na zlecenie koncernu Ericsson, co szósta osoba oczekuje dostêpu do sieci 5G maksymalnie w ci¹gu miesi¹ca od momentu uruchomienia us³ugi. – Konsumenci z du¿ymi oczekiwaniami podchodz¹ do wprowadzenia ³¹cznoœci 5G. W Polsce technologia 5G jest ju¿ dostêpna, ale konieczne jest przydzielenie odpowiednich pasm i czêstotliwoœci – mówi Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson.

Wed³ug badania najwa¿niejszym czynnikiem dla konsumentów przy wprowadzeniu sieci pi¹tej generacji jest zwiêkszona przepustowoœæ ³¹cza, czyli szybszy internet – deklaruje to 28 proc. badanych Polaków. W nieznacznie mniejszym stopniu, istotne dla respondentów okazuje siê równie¿ bezpieczeñstwo danych (19 proc.) oraz lepszy zasiêg ³¹cznoœci mobilnej (16 proc.).

Bardzo dobre perspektywy rozwoju 5G podkreœla inny raport firmy – Ericsson ConsumerLab. Wynika z niego, ¿e operatorzy us³ug telekomunikacyjnych na œwiecie mog¹ wygenerowaæ do 2030 r. ³¹czny przychód w wysokoœci do 131 mld dol. z samych tylko dodatkowych us³ug cyfrowych. Oko³o 40 proc. przypad³oby na wydatki konsumentów na us³ugi wideo, rzeczywistoœæ rozszerzon¹ (AR), wirtualn¹ (VR) i gry w chmurze za poœrednictwem sieci 5G.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years