Poland

Polacy brną w długi. Zaciągają pożyczkę za pożyczką

Polacy zad³u¿aj¹ siê na coraz wiêksze kwoty. Ponad dwie trzecie po¿yczkobiorców ma do sp³aty wiêcej ni¿ jedn¹ po¿yczkê.

W I po³owie 2020 r. zwiêkszy³a siê znacz¹co wartoœæ udzielanych po¿yczek – wskazuj¹ wyniki badania „Sektor instytucji po¿yczkowych w I pó³roczu 2020 r.” Zwi¹zku Przedsiêbiorstw Finansowych.

W minionym pó³roczu, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., odnotowano wzrost o 19,2 proc. przeciêtnej wartoœci udzielonej po¿yczki (w ujêciu bezwzglêdnym o 488 z³), a w porównaniu z wartoœci¹ obliczon¹ dla ca³ego 2019 roku wzrost by³ na poziomie 12 proc. (bezwzglêdnie o 324 z³).

blisko 70 proc. klientów instytucji po¿yczkowych decyduje siê na kolejna po¿yczkê maj¹c ju¿ do sp³aty inne zobowi¹zania kredytowe.

Wœród klientów, którym udzielono po¿yczki w ostatnim kwartale, prawie 1/4 mia³a w momencie podjêcia nowego zobowi¹zania co najmniej 3 inne aktywne po¿yczki.

– Po¿yczki pieniê¿ne wielokrotnie stanowi¹ Ÿród³o pokrycia bie¿¹cych wydatków dla konsumenta lub niedoboru w bud¿ecie domowym. W czasach kryzysu gospodarczego, kiedy pogarsza siê sytuacja indywidualnego konsumenta, mo¿e dojœæ do sytuacji, w których liczba zaci¹gniêtych zobowi¹zañ jest wiêksza, ni¿ zazwyczaj. Najwa¿niejsza jest jednak zdolnoœæ do sp³aty po¿yczek, co jest wypadkow¹ stanu bud¿etu domowego. Jeœli ten siê pogarsza i widoki na sp³atê kolejnego zobowi¹zania s¹ z³e, powinniœmy zrezygnowaæ z tej formy finansowania – ocenia Marcin Czugan, prezes ZPF.

Zwiêkszony popyt na finansowanie nie przek³ada siê jednak na jego dostêpnoœæ. Po niekorzystnych dla bran¿y po¿yczkowej orzeczeniach s¹dowych (tzw. ma³e TSUE) oraz wprowadzeniu przepisów I tarczy antykryzysowej (obni¿enie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych) wiosn¹ bie¿¹cego roku bran¿a odnotowa³a wyraŸny spadek liczby i wartoœci udzielanych po¿yczek. W I po³owie 2020 roku instytucje po¿yczkowe uczestnicz¹ce w badaniu ZPF udzieli³y po¿yczek na cele konsumpcyjne o wartoœci 560,5 mln z³. Jest to wartoœæ ni¿sza o 25,6 proc. (bezwzglêdnie o 193,31 mln z³) od tej odnotowanej w I po³owie 2019 r.

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese