Poland

Polacy boją się o stanowiska. Pandemia niszczy rynek pracy

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Koñcówka 2020 r. przynios³a wyraŸny spadek optymizmu pracowników, zw³aszcza w bran¿ach mocno dotkniêtych skutkami pandemii.

– Czêœciej obawiamy siê utraty pracy i mniej wierzymy w swoje mo¿liwoœci szybkiego znalezienia nowego zajêcia – wynika z najnowszego Monitora Rynku Pracy agencji zatrudnienia Randstad. Wed³ug niego pod koniec zesz³ego roku 14 proc. pracuj¹cych Polaków powa¿nie obawia³o siê zwolnienia z pracy.

To o 4 pkt proc. wiêcej ni¿ w III kwartale i najwiêcej od dziesiêciu lat, nie licz¹c II kwarta³u 2020 r. Wtedy, w czasie pierwszego lockdownu, z utrat¹ zatrudnienia liczy³o siê 16 proc. uczestników sonda¿u Randstad. Jak komentuje Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan, wœród pracowników widaæ zmêczenie sytuacj¹ pandemii, frustracjê i niepewnoœæ – wiêksz¹ nawet ni¿ wiosn¹ 2020 r., gdy wszyscy liczyli na szybkie pokonanie Covid-19. Druga fala pandemii wyraŸnie pogorszy³a nastroje, chocia¿ dane dotycz¹ce bezrobocia i najnowszy raport Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dowodz¹, ¿e polski rynek pracy nie ucierpia³ tak bardzo wskutek koronawirusa jak rynki w innych krajach (w 2020 r. liczba przepracowanych godzin spad³a w Polsce tylko o 3,5 proc., podczas gdy na œwiecie o 8,8 proc.).

Pomimo to w 2021 r. polscy pracownicy wchodzili z wiêkszymi obawami o stabilnoœæ zatrudnienia i z mniejsz¹ pewnoœci¹ co do swoich szans na rynku pracy ni¿ jeszcze w III kw. 2020. Wprawdzie 79 proc. ocenia³o, ¿e w razie potrzeby w ci¹gu pó³ roku znajd¹ jak¹kolwiek pracê, lecz tych wskazañ by³o znacznie mniej ni¿ rok wczeœniej (88 proc.). Na jednym z najni¿szych poziomów od lat by³y oczekiwania dotycz¹ce znalezienia pracy co najmniej tak samo dobrej jak obecna – liczy³o na to 55 proc. badanych, czyli o 16 pkt proc. mniej ni¿ rok wczeœniej.

Wzrost obaw o pracê wp³yn¹³ z kolei na zwiêkszenie grupy osób aktywnie szukaj¹cych nowego zajêcia. Pod koniec 2020 r. robi³o to 12 proc. badanych wobec 9 proc. w III kw. Najczêœciej nowej pracy szukali aktywnie pracownicy z bran¿y hotelarsko-gastronomicznej – najmocniej dotkniêtej skutkami pandemii. Oni te¿ najczêœciej doœwiadczyli ciêæ wynagrodzeñ w 2020 r. i obawiali siê utraty zatrudnienia.

Jak zwraca uwagê Monika Fedorczuk, pandemia pog³êbi³a podzia³y na rynku pracy i zaostrzy³a ró¿nice miêdzy bran¿ami oraz grupami zawodowymi. Podczas gdy niektóre bran¿e i grupy zawodowe wrêcz skorzysta³y na nowej sytuacji (w tym specjaliœci i bran¿a ICT), to inne – na czele z bran¿¹ hotelarsko-gastronomiczn¹ – znalaz³y siê w kryzysie, który w obecnej sytuacji epidemiologicznej raczej szybko nie minie.

Grup¹ zawodow¹ najmniej pewn¹ stabilnoœci zatrudnienia s¹ kasjerzy/sprzedawcy, którzy podwy¿szyli wskaŸnik rotacji w ostatnich szeœciu miesi¹cach, gdy 23 proc. badanych zmieni³o pracodawcê. Jak zwraca uwagê Mateusz ¯ydek z Randstad, du¿o czêœciej ni¿ w poprzednich kwarta³ach powodem tej zmiany by³a utrata zatrudnienia (34 proc. – a¿ o 8 pkt proc. wiêcej ni¿ w III kw. 2020).

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before