Poland

Pół miliona dolarów na sprzątanie Białego Domu po Trumpie

Rz¹d Stanów Zjednoczonych przeznaczy niemal 500 tysiêcy dolarów na gruntowne sprz¹tanie Bia³ego Domu przed inauguracj¹ prezydenta elekta Joe Bidena.

W Bia³ym Domu od pocz¹tku epidemii koronawirusa trzykrotnie dochodzi³o do zaka¿eñ. Historycy zwracaj¹ uwagê, ¿e przy zmianie administracji dochodzi³o do sprz¹tania Bia³ego Domu, jednak nigdy nie przeprowadzono tego na tak¹ skalê.

Z regu³y prace porz¹dkowe przeprowadzane s¹ w czasie inauguracji nowego prezydenta i wykonywane s¹ przez pracowników Bia³ego Domu. W siedzibie amerykañskiego prezydenta znajduj¹ siê 132 pokoje, 35 ³azienek, 412 skrzyde³ drzwi i 28 kominków.

W ramach zaplanowanych porz¹dków bêd¹ wymiany wyk³adzin, usuniêcie œmieci i malowanie œcian. 

Zaprzysiê¿enie Joe Bidena zaplanowane jest na 20 stycznia. Prezydent Donald Trump zapowiedzia³, ¿e nie bêdzie bra³ udzia³u w tym wydarzeniu, co czyni go pierwszym ustêpuj¹cym prezydentem od 1869 roku, który odmówi³ pojawienia siê na inauguracji swojego nastêpcy.

Tradycyjnie do Waszyngtonu z tej okazji przybywa setki tysiêcy osób, jednak z powodu epidemii w tym roku ceremonia bêdzie skromniejsza. Zaplanowany obecnoœæ oko³o 2000 osób.

Wieczorem Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris wyg³osz¹ orêdzie do narodu. 

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe