Poland

Podzielona płatność to nie tylko oznaczenia na fakturze

Split payment

Adobe Stock

W obecnym stanie prawnym, przy obowi¹zkowym stosowaniu metody podzielonej p³atnoœci nale¿y nie tylko w³aœciwie oznaczyæ wystawion¹ fakturê, ale tak¿e wprowadziæ odpowiednie oznaczenia w pliku JPK_VAT, zawieraj¹cym zarówno czêœæ ewidencyjn¹, jak i deklaracyjn¹.

Obowi¹zkowy mechanizm podzielonej p³atnoœci (MPP) dotyczy obecnie faktur dokumentuj¹cych transakcje, których jednorazowa wartoœæ brutto przekracza 15 tys. z³ lub równowartoœæ tej kwoty, gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej dokumentuj¹cej transakcje, których przedmiotem s¹ towary i us³ugi wymienione w za³¹czniku nr 15 do ustawy o VAT (za³¹cznik ten zawiera w sumie 150 pozycji). Dla ustalenia tego limitu nie ma przy tym znaczenia liczba dokonywanych p³atnoœci. Faktury wystawione na kwoty brutto poni¿ej 15 tys. z³ rozliczane s¹ natomiast na zasadach ogólnych, nawet jeœli dotycz¹ towarów i us³ug objêtych za³¹cznikiem nr 15 do ustawy o VAT.

Ka¿da faktura dokumentuj¹ca tak¹ transakcjê musi byæ oznaczona zapisem „mechanizm podzielonej p³atnoœci". Jest to element obowi¹zkowy dla faktur dotycz¹cych towarów z za³¹cznika nr 15 do ustawy o VAT, je¿eli dokumentowana wartoœæ brutto transakcji przekracza 15 tys. z³ lub równowartoœæ tej kwoty. W ten sposób kupu...

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17