Poland

Podwyżka stóp procentowych na Ukrainie

- Kolejna podwy¿ka jest mo¿liwa w kwietniu. Przygl¹damy siê obecnie dynamice wielu czynników. Z jednej strony szybszej inflacji, z drugiej mo¿liwemu kolejnemu lockdownowi, nowej fali wirusa, opóŸnieniom w programie pomocowym Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego i zawirowaniom na globalnych rynkach - stwierdzi³ Dmytro So³ogub, wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy.

Inflacja na Ukrainie siêgnê³a w styczniu 6,1 proc. r./r., czyli najwy¿szego poziomu od paŸdziernika 2019 r. Jest ona powy¿ej œrednioterminowego celu banku centralnego wynosz¹cego 5 proc. PKB Ukrainy skurczy³ siê w 2020 r. o 4,2 proc., a œrednia prognoz analityków mówi o jego wzroœcie w 2021 r. o 3,9 proc.

Podwy¿ka stóp mo¿e byæ problemem politycznym dla prezydenta Wo³odymyra Ze³enskiego. W zesz³ym roku doprowadzi³ on do mianowania Kyry³a Szewczenki na prezesa Narodowego Banku Ukrainy i mia³ nadziejê, ¿e bêdzie on prowadzi³ luŸn¹ politykê pieniê¿n¹. Przed zmian¹ na tym stanowisku Ze³enski wyra¿a³ niezadowolenie z powodu "zbyt wysokich" stóp. To, ¿e Szewczenko pokaza³, ¿e bank centralny jest niezale¿ny, mo¿e jednak przyspieszyæ rozmowy z MFW w sprawie kolejnej transzy z po¿yczki pomocowej wartej 5 mld USD.

Football news:

Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them
Gasperini before the game with Juve: Ronaldo is a real phenomenon, but it would be better if Dybala missed a week or two
Barcelona estimates Dembele at 50 million euros. Juve may lower the price by including Rabiot in the deal