Poland

Podwójna Sybilla dla Muzeum Czartoryskich

materia³y prasowe

Najwa¿niejsze wyró¿nienie w polskim muzealnictwie - Grand Prix konkursu Sybilla 2019 zdoby³o Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krakowie.

Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich zosta³o ponownie otwarte 19 grudnia 2019 roku po gruntownym remoncie, trwaj¹cym od 2010 roku. Nowa, sta³a ekspozycja prezentuje zbiory z kolekcji ksi¹¿¹t Czartoryskich, jednej z najcenniejszych kolekcji muzealnych w Polsce, a tak¿e w Europie. Podziwiaæ mo¿na na niej arcydzie³a klasy œwiatowej – „Damê z gronostajem” Leonarda da Vinci i „Krajobraz z mi³osiernym Samarytaninem” Rembrandta van Rijna, a tak¿e dzie³a najwiêkszych polskich artystów oraz panteon narodowych pami¹tek.

Ten oddzia³ Muzeum Narodowego w Krakowie zosta³ uhonorowany podwójnie, bo otrzyma³ te¿ Sybillê w  kategorii „nowe i zmodernizowane wystawy sta³e”.

Jury podkreœli³o, ¿e kolekcja Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich ma wymiar œwiatowy. Doceni³o tak¿e szybki postêp prac, który doprowadzi³ do otwarcia muzeum w zaledwie trzy lata od przekazania zbiorów i nieruchomoœci Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Od otwarcia w grudnia 2019 roku do po³owy paŸdziernika 2020 roku wystawê obejrza³o ponad 74 tys. osób.

Nagrody Sybilli przyznawana s¹ od 1980 roku. Konkurs organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku z powodu pandemii po raz pierwszy wyniki konkursu og³oszone zosta³y on-line. Nagrody przyznano w szeœciu kategoriach.

Za wystawê czasow¹ nagrodzono Muzeum Narodowe w Warszawie  - za pokaz  „Pologne 1840–1918. Peindre l’âme d’une nation”, zorganizowany w Muzeum Louvre-Lens we  Francji we wspó³pracy z Instytutem Adama Mickiewicza.

W kategorii „Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury” Sybillê otrzyma³o Muzeum £azienki Królewskie w Warszawie za projekt „ród³a przemian. Ochrona i udostêpnienie historycznego dziedzictwa £azienek Królewskich. Konserwacja i remont Bia³ego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum £azienki Królewskie w Warszawie”, realizowany w latach 2017-2019.

Muzeum Historii ¯ydów Polskich POLIN  nagrodzono w kategorii „Zarz¹dzanie” za stworzenie indeksu genealogicznych ¯ydów polskich.

Za projekt edukacyjny „Prosta opowieœæ o trudnym miejscu” nagrodzono, Muzeum Stutthof w Sztutowie. A Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej uhonorowano za  projekt naukowo-badawczy „Kolêdowanie na RzeszowszczyŸnie”.    

Football news:

Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021