Poland

Podniosę palec i zmienia się oblicze Europy

Minister spraw zagranicznych Anthony Eden (z prawej), który by³ m³odszy od szefa rz¹du Neville’a Chamberlaine’a o niemal 30 lat – zapewnia³ starszego kolegê, ¿e nie ma nic przeciwko, by ten wykazywa³ wiêksze zainteresowanie sprawami miêdzynarodowymi. Jednoczeœnie Eden niebawem zacz¹³ stawiaæ opór determinacji premiera, ¿eby dogadaæ siê z dyktatorami, praktycznie nie ogl¹daj¹c siê na okolicznoœci

Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Chamberlain by³ przekonany, ¿e „jego strategia wykorzystywania wszelkich sposobów, by dojœæ do porozumienia z dyktatorami, jest s³uszna".

Tu¿ po zmierzchu 11 stycznia 1938 roku wysoki, dobrze ubrany mê¿czyzna wszed³ dyskretnie do budynku ambasady Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie. PóŸna godzina zosta³a wybrana celowo, aby zapewniæ poufnoœæ spotkania, a brytyjski ambasador przyj¹³ goœcia sam na sam w prywatnym gabinecie. Gdy amerykañski podsekretarz stanu Sumner Welles usiad³, sir Ronald Lindsay, olbrzymi Szkot o niewielkiej sk³onnoœci do okazywania emocji, zacz¹³ czytaæ niedu¿y plik dokumentów, który przed chwil¹ otrzyma³ od Amerykanina. W koñcu podniós³ wzrok znad papierów i oznajmi³ z g³êbokim wzruszeniem: „To pierwszy od ponad roku zwiastun nadziei na to, ¿e nowej wojnie œwiatowej da siê jednak zapobiec".

Wiadomoœæ, jak¹ w³aœnie przeczyta³ i która w ci¹gu godziny, przy zachowaniu najœciœlejszych œrodków poufnoœci, zosta³a przekazana do Londynu, mówi³a o tym, ¿e prezydent Roosevelt, zatroskany pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ na arenie miêdzynarodowej i „bardziej ni¿ kiedykolwiek zaniepo...

Football news:

Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined