Poland

Podhale: Część przedsiębiorców zamierza działać mimo obostrzeń

TURYSTYKA Trendy

Fot. Newseria Biznes

2020 rok by³ bardzo trudny dla przedsiêbiorców turystycznych na Podhalu. Tatry mog³o odwiedziæ o 40 procent turystów mniej ni¿ przed rokiem, a najwiêksz¹ bol¹czk¹ jest zamkniêcie turystyki zim¹. Rz¹dowe tarcze nie obejm¹ wszystkich poszkodowanych, co powoduje, ¿e kryzys zaczyna siê ju¿ rozlewaæ na inne bran¿e.

– Nastroje s¹ coraz gorsze z dnia na dzieñ i z tygodnia na tydzieñ. Coraz wiêcej przedsiêbiorców jest ju¿ na skraju wytrzyma³oœci. Wielu z nich dosz³o do œciany, do takiego momentu, gdzie pozostaje tylko bezradnoœæ, frustracja, bunt i niemal¿e niepos³uszeñstwo, bo nie ma ju¿ chyba innego rozwi¹zania – podkreœla w rozmowie z agencj¹ Newseria Biznes prezes Tatrzañskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz.

Coraz g³oœniejsze w regionie, ale te¿ w innych czêœciach polskich gór, staj¹ siê wiêc g³osy sprzeciwu lokalnych przedsiêbiorców i ich zapowiedzi, ¿e bez wzglêdu na przed³u¿aj¹ce siê obostrzenia otworz¹ swoje biznesy od 18 stycznia. Protest w tej sprawie zorganizowali w ostatnich dniach m.in. mieszkañcy Krynicy-Zdroju czy Zakopanego, Karpacz zapowiedzia³ lokalne referendum w sprawie zniesienia ograniczeñ sanitarnych.

Pogorszenie siê nastrojów to efekt przed³u¿enia do koñca stycznia restrykcji, spoœród których najbardziej dotkliwe s¹ zamkniêcie hoteli, restauracji, stoków narciarskich i innych górskich atrakcji turystycznych. Ca³y ten rok da³ siê przedsiêbiorcom turystycznym na Podhalu we znaki. Izba szacuje, ¿e liczba turystów w ca³ym roku by³a o ok. 40 proc. ni¿sza ni¿ w 2019 roku, a miesi¹ce letnie da³y tylko chwilowy oddech w³aœcicielom hoteli, pensjonatów czy restauracji. Problem w tym, ¿e najwiêksze ograniczenia przypad³y na szczyt sezonu zimowego i ferie szkolne.

– To nie jest ju¿ tylko kryzys bran¿y turystycznej, w miejscowoœciach o charakterze turystycznym na Podhalu mówimy o kryzysie wszystkich bran¿. Wiêkszoœæ z nich ¿yje i funkcjonuje dziêki przyjazdom turystów. Faktycznie mo¿e siê okazaæ, ¿e mo¿e nie wszystkie, ale czêœæ biznesów siê otworzy mimo zakazów – ocenia prezes Tatrzañskiej Izby Gospodarczej.

Na rz¹dowe wsparcie mo¿e liczyæ tylko czêœæ przedsiêbiorców. Zgodnie z za³o¿eniami tarczy 6.0. przys³uguje ona tylko wybranym bran¿om, najbardziej dotkniêtym kryzysem. Wyznacznikiem s¹ kody PKD prowadzonej dzia³alnoœci, a to powoduje szereg problemów. Przyk³adowo od 16 grudnia o dodatkowe œwiadczenie postojowe mog¹ wyst¹piæ osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oznaczon¹, wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci, kodem 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania). Podmioty, które œwiadcz¹ us³ugi zakwaterowania oparte na PKD 55.20.Z (inne obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwa³ego zakwaterowania), PKD 55.30 (pola kempingowe i pola namiotowe) czy PKD 68.20 (wynajem i zarz¹dzanie nieruchomoœciami udostêpnianym na us³ugi zakwaterowania) zostali praktycznie pozostawieni sami sobie.

– W wykazie firm, które mog³y staraæ siê o pomoc z tarczy 6.0, nie zakwalifikowano tych, które zajmuj¹ siê krótkoterminowym wynajmem, gdzie indziej niesklasyfikowanym. To pokoje goœcinne, których pod Tatrami jest naprawdê bardzo du¿o. Czyli de facto mo¿na powiedzieæ, ¿e od lata ci ludzie nie maj¹ ¿adnej pomocy i w tej chwili tak¿e ¿adnych perspektyw otrzymania jej w najbli¿szym czasie – mówi Agata Wojtowicz.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 ma wesprzeæ finansowo czêœæ bran¿. Wiadomo, ¿e na pomoc mog¹ liczyæ przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ na podstawie 55.20.Z, czyli obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwa³ego zakwaterowania. Co jednak istotne, jest to wsparcie dla firm, które zatrudniaj¹ co najmniej jednego pracownika. Wiêkszoœæ górali, którzy oferuj¹ pokoje na wynajem, prowadzi jednoosobow¹ dzia³alnoœæ. Z tej pomocy nie skorzystaj¹ tak¿e m.in. przewodnicy czy piloci.

– Je¿eli jeszcze w ocenie rz¹du nie jesteœmy gotowi na to, aby w jakikolwiek sposób uwolniæ gospodarkê, to musi pomyœleæ o pomocy, która trafi do wszystkich firm bez wzglêdu na to, czy zatrudniaj¹ pracowników, czy nie. Nie mo¿na ludzi zostawiæ bez jakichkolwiek œrodków do ¿ycia. Nam de facto ju¿ jesieni¹ skoñczy³y siê œrodki, które mieliœmy wypracowane zim¹ zesz³ego roku – wskazuje prezes TIG. – Ludzie maj¹ kredyty, leasingi. To s¹ rzeczy, które trzeba co miesi¹c sp³acaæ. Sytuacja zarówno ma³ych, jak i du¿ych firm jest coraz gorsza.

Samo zwolnienie z op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i œwiadczenie postojowe to tylko kropla w morzu potrzeb. Zw³aszcza bior¹c pod uwagê, ¿e wci¹¿ nie wiadomo, kiedy rz¹d zdecyduje siê na odmro¿enie bran¿y turystycznej. Górale ju¿ jesieni¹ przedstawili swoje propozycje, wypracowane z epidemiologami, czêœciowego otwierania dzia³alnoœci turystycznej – hotelarskiej i gastronomicznej.

– Przyrasta grupa osób, które zachorowa³y, s¹ ozdrowieñcami, osób, które maj¹ przeciwcia³a. Za chwilê bêdzie kolejna grupa osób zaszczepionych i na pewno tê czêœæ osób moglibyœmy przyjmowaæ. Jesteœmy gotowi sprostaæ wszelkim wymaganiom re¿imowym. Otwarcie gospodarki, nawet w pewnych ramach i w wê¿szym zakresie, da chocia¿ malusieñki impuls dla tej gospodarki – przekonuje  Agata Wojtowicz. – Jakiekolwiek, nawet niewielkie otwarcie i mo¿liwoœæ powrotu do pracy wydaje mi siê najlepszym rozwi¹zaniem.

Jak podkreœla, problemem jest te¿ brak dialogu z rz¹dem, a wszystkie decyzje podejmowane s¹ bez konsultacji. Przed³u¿anie obostrzeñ bez wsparcia dla wszystkich przedsiêbiorców mo¿e skoñczyæ siê ogromnym bezrobociem, a to mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹ pog³êbienie innych problemów spo³ecznych.

– Oczekujemy od rz¹dz¹cych zwolnienia chocia¿by z p³acenia ZUS-u, pomocy, która przynajmniej w jakimœ stopniu ograniczy straty. De facto wszystkie œrodki pomocowe w tej chwili wi¹¿¹ siê z porównywaniem przychodów, a tak naprawdê ka¿da dzia³alnoœæ, nawet jednoosobowa, ma sta³e koszty funkcjonowania. To Ÿród³o pomocy powinno byæ zwi¹zane ze stratami, które ponosimy, z rekompensat¹ czêœci tych strat. W przeciwnym razie oprócz niezadowolenia i buntu zaczn¹ dochodziæ coraz wiêksze problemy spo³eczne – przestrzega prezes Tatrzañskiej Izby Gospodarczej.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17