Poland

Podatki na pomoc - biznes apeluje o skrócenie terminów

Firmy chc¹ szybszych zwrotów VAT i odblokowania œrodków ze split payment. I apeluj¹: epidemia to nie czas na nowe obci¹¿enia.

Jak najszybciej potrzebne s¹ zmiany w podatkach, które poprawi¹ nasz¹ p³ynnoœæ finansow¹ w czasie drugiej fali epidemii – alarmuj¹ organizacje przedsiêbiorców.

– Nie wymagamy od skarbówki, aby nas w ogóle zwalnia³a z podatków, ale chcemy, ¿eby szybciej oddawa³a to, co siê przedsiêbiorcom nale¿y – podkreœla Przemys³aw Pruszyñski, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan. – Chodzi przede wszystkim o przyspieszenie zwrotów VAT. Obecnie standardowy termin wynosi 60 dni, a to dla firm zdecydowanie za d³ugo, tym bardziej ¿e urzêdy czêsto go wyd³u¿aj¹ pod pretekstem weryfikacji. Proponujemy skrócenie terminu do 15 dni.

Czytaj te¿:

Podatkowa pomoc pilnie potrzebna

Biznes potrzebuje tlenu

Firmom zale¿y te¿ na szybszym zwalnianiu œrodków z rachunków, na które wp³ywaj¹ pieni¹dze w split payment.

– Na tych kontach le¿¹ grube miliony, które teraz bardzo by siê firmom przyda³y, np. na pensje dla pracowników. Nie ma potrzeby, ¿eby skarbówka trzyma³a je a¿ 60 dni. Powinna uwalniaæ te pieni¹dze jak najszybciej, najlepiej w ci¹gu kilku dni – mówi Micha³ Borowski, ekspert BCC, doradca podatkowy i partner w Crido.

Kolejna sprawa: ulga na z³e d³ugi, czyli mo¿liwoœæ odzyskania VAT, jeœli kontrahent nam nie zap³aci³ za towar/us³ugê. – Trzeba z³agodziæ warunki ulgi. Teraz mo¿na skorygowaæ rozliczenie dopiero po 90 dniach. Nale¿y skróciæ ten termin przynajmniej do 20 dni – podkreœla Micha³ Borowski. Przypomina te¿ o propozycji kasowej metody rozliczeñ, czyli p³acenia podatku dopiero, gdy firma dostanie zap³atê od kontrahenta.

– Przedsiêbiorcy w czasie pierwszej fali epidemii dostali od rz¹du zastrzyk pieniêdzy. To by³o dobre posuniêcie, zapobieg³o bowiem masowym upad³oœciom. Teraz potrzebne s¹ nastêpne kroki: zmiany doraŸne poprawiaj¹ce szybko p³ynnoœæ finansow¹ firm, a tak¿e d³ugofalowe, które pomog¹ gospodarce odbiæ siê po kryzysie – podsumowuje Andrzej Poœniak, doradca podatkowy, partner zarz¹dzaj¹cy w CMS Cameron McKenna.

Co na to Ministerstwo Finansów? – Trwaj¹ analizy – odpowiada.

Przedsiêbiorcy maj¹ jeszcze jeden bardzo wa¿ny postulat: niepodnoszenia podatków w czasie epidemii. „Apelujemy o 12-miesiêczne moratorium na przepisy nak³adaj¹ce nowe obowi¹zki i zwiêkszaj¹ce podatki" – pisze Zwi¹zek Przedsiêbiorców i Pracodawców.

Firmom chodzi zw³aszcza o rezygnacjê z podwójnego opodatkowania dzia³alnoœci w spó³kach komandytowych.

Football news:

Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record
Ludicrous omission of the Champions League match: the Brugge forward did not want to transfer to the bus, and he was kicked out