Poland

Podatek handlowy nie straszny Biedronce. „Jesteśmy liderem cenowym”

Kontynuujemy bycie liderem rynku, liderem cenowym i liderem kosztowym - zapewni³ podczas konferencji Pedro Soares dos Santos, prezes Grupy Jeronimo Martins.

W 2021 roku wchodzi w ¿ycie podatek od sprzeda¿y detalicznej, który zap³ac¹ sklepy o najwy¿szych obrotach. Najwiêkszym p³atnikiem nowej daniny bêdzie Biedronka, posiadaj¹ca obecnie 3115 sklepów. Nale¿¹ca do Grupy Jeronimo Martins sieæ twierdzi jednak, ¿e nie obawia siê tegorocznych zmian prawnych.

Doda³, ¿e Biedronka zamierza nadal byæ „liderem rynku, liderem cenowym i liderem kosztowym”.

Firma planuje tak¿e dalsz¹ ekspansjê zagraniczn¹, jak i du¿e inwestycje cyfrowe. Jesieni¹ 2021 roku zamierza uruchomiæ now¹ aplikacjê mobiln¹, w której znajdzie siê cyfrowa wersja karty Moja Biedronka.

- Zamierzamy tak¿e personalizowaæ nasz¹ ofertê skierowan¹ do poszczególnych klientów - powiedzia³ Luis Araujo, dyrektor generalny sieci Biedronka.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again