Poland

Podatek cukrowy: Wzrost cen napojów zaskoczył Polaków

Podatek cukrowy

Bloomberg

Podatek cukrowy b³yskawicznie uderzy³ po kieszeniach. Dla 66 proc. Polaków to z³a decyzja.

Liczba osób o negatywnym stosunku do wprowadzenia podatku roœnie – w paŸdzierniku tego zdania by³o 59 proc. - wynika z badania agencji badawczo-analitycznej Zymetria. Z raportu wynika, ¿e skala wzrostu cen napojów s³odzonych bardzo zaskoczy³a Polaków. Mimo ¿e ju¿ prawie wszyscy s³yszeli o wprowadzeniu podatku, to czuj¹ siê niedoinformowani. Nie wierz¹ te¿ w nadrzêdny cel wprowadzenia nowych regulacji. Tylko nieliczni s¹ zdania, ¿e pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na walkê ze skutkami oty³oœci, zdecydowana wiêkszoœæ osób traktuje podatek cukrowy jako kolejny sposób na wyci¹ganie pieniêdzy z kieszeni Polaków.

Czytaj tak¿e: Podatek cukrowy przyniesie wzrost cen w sklepach

- 40 proc. osób o wprowadzeniu podatku dowiedzia³o siê z portali spo³ecznoœciowych, co pokazuje, jak du¿¹ rolê pe³ni¹ one w informowaniu spo³eczeñstwa. Podatek cukrowy to równie¿ temat rozmów towarzyskich – 30 proc. dowiedzia³o siê o nim od znajomych - mówi Barbara Krug, partner zarz¹dzaj¹cy w Zymetria.

46 proc. osób przewiduje, ¿e fundusze z podatków zostan¹ przeznaczone na ³atanie dziury bud¿etowej, a kolejne 24 proc., ¿e zostan¹ po prostu roztrwonione. Tylko 16 proc. osób uwa¿a, ¿e pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na walkê ze skutkami oty³oœci, a co dziesi¹ta osoba jest zdania, ¿e dziêki pozyskanym funduszom powstan¹ programy edukacyjne na temat zdrowego od¿ywiania siê.

Zdecydowana wiêkszoœæ osób zosta³a zaskoczona skal¹ podwy¿ek cen napojów s³odzonych. Dla 64 proc. osób podwy¿ki, które zobaczyli w sklepie s¹ zdecydowanie wy¿sze ni¿ siê spodziewali. Mniej ni¿ jedna na dziesiêæ osób przewidzia³a skalê wzrostu cen napojów.

- Zaskakuj¹ równie¿ podwy¿ki napojów typu light czy bez kalorii, które równie¿ zosta³y objête podatkiem. 7 na 10 osób nie zgadza siê z t¹ regulacj¹ i w wiêkszoœci traktuj¹ j¹ jako sposób wyci¹gania pieniêdzy z kieszeni spo³eczeñstwa. Rzadziej natomiast mówi¹ o tym, ¿e tego typu napoje nie przyczyniaj¹ siê do wzrostu oty³oœci.

- Badanie ujawnia du¿y pesymizm Polaków – mówi Barbara Krug.

2/3 osób jest przekonana, ¿e wprowadzenie podatku od cukru zostanie wykorzystane przez producentów i sprzedawców, aby podnieœæ ceny równie¿ innych napojów, nie objêtych podatkiem. Co trzecia osoba wierzy, ¿e zwiêkszy siê œwiadomoœæ o szkodliwoœci spo¿ycia napojów s³odzonych, a tylko nieliczni s¹ zdania, ¿e poprawi siê zdrowie doros³ych Polaków.

Football news:

Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation