Poland

Poczta Polska zaburzyła konkurencję. UOKiK interweniuje

Poczta Polska

Adobe Stock

Pañstwowy operator ma problem – Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzi³, ¿e rynkowy potentat ogranicza³ rywalizacjê na rynku. Nieuczciwe praktyki bi³y w niezale¿nych operatorów.

Poczta Polska (PP) posiada status operatora wyznaczonego i ma obowi¹zek œwiadczyæ powszechne us³ugi pocztowe. Jednak w przypadku pozosta³ych (niepowszechnych) us³ug pocztowych, PP musi ju¿ rywalizowaæ na zasadach wolnej konkurencji z innymi podmiotami. PP mo¿e wystêpowaæ wtedy w podwójnej roli – konkurenta i kontrahenta, poniewa¿ niezale¿ni przedsiêbiorcy, posiadaj¹cy w³asn¹ infrastrukturê pocztow¹ w wybranych miejscowoœciach Polski, musz¹ czêsto korzystaæ z jej infrastruktury, aby œwiadczyæ us³ugi pocztowe na rzecz swoich klientów na terenie ca³ego kraju, np. dostarczyæ ich przesy³ki do adresatów. Jednoczeœnie PP posiada na tym rynku siln¹ pozycjê rynkow¹. Zgodnie z prawem nie mo¿e jej wykorzystywaæ i zaburzaæ procesu konkurencji. UOKiK stwierdzi³ jednak, ¿e praktyki stosowane przez PP mog³y stanowiæ nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreœla, ¿e dzia³ania PP mog³y prowadziæ marginalizacjê konkurentów. - Zakwestionowane praktyki trwa³y od 2016 r. Pierwsza z nich dotyczy³a koniecznoœci podawania Poczcie Polskiej przez jej kontrahenta informacji handlowych o klientach, dla których realizowa³ us³ugê. Posiadanie tych danych przez PP ju¿ na etapie kontraktowania nie mia³o uzasadnienia i mog³o przyczyniæ siê do odebrania klientów swoim konkurentom – t³umaczy.

Brak by³o równie¿ sta³ego cennika us³ug. Jak wyjaœnia prezes UOKiK wycena prowadzona by³a za ka¿dym razem indywidualnie. To oznacza³o, ¿e niezale¿ny przedsiêbiorca œwiadcz¹cy us³ugi pocztowe nie móg³ zaproponowaæ od razu wyceny na us³ugi pocztowe dla swoich klientów, co mog³o negatywnie wp³ywaæ na jego atrakcyjnoœæ jako partnera handlowego.

Ponadto kontrahent PP musia³ z góry dok³adnie okreœliæ liczbê nadanych przesy³ek w danym okresie rozliczeniowym. Je¿eli by³o ich mniej, nawet o jedn¹ przesy³kê, cena na wszystkie mog³a znacznie wzrosn¹æ - do stawki oferowanej dla nieznacznych wolumenów nadañ. 

Zgodnie ze zobowi¹zaniem Poczta Polska nie bêdzie uzale¿nia³a przedstawienia warunków cenowych od informacji o klientach operatora. Uniemo¿liwi to PP przejêcie potencjalnych klientów swoich konkurentów. Poczta przedstawi równie¿ cennik us³ug, który bêdzie obowi¹zywa³ przez 12 miesiêcy. Tym samym niezale¿ni operatorzy pocztowi bêd¹ mogli przewidywaæ warunki cenowe, co z kolei pozwoli im przedstawiæ z góry stawki swoim klientom. Cennik bêdzie uwzglêdnia³ liczbê nadawanych przesy³ek i zawiera³ wiêcej ni¿ dwa progi cenowe. To oznacza, ¿e w przypadku mniejszej od deklarowanej liczby przesy³ek cena nie bêdzie drastycznie wy¿sza, tak jak do tej pory. Ponadto niezale¿ny operator bêdzie móg³ raz w ci¹gu okresu obowi¹zywania umowy dodaæ do niej nowe, wy¿sze przedzia³y wolumenu nadanych przesy³ek, co dodatkowo umo¿liwi dostosowanie warunków cenowych PP do jego indywidualnych potrzeb.

PP bêdzie musia³a z³o¿yæ sprawozdanie z realizacji zobowi¹zania i przedstawiæ nowe wzory umów, informacje o podmiotach, które aneksowa³y umowy oraz nowych kontrahentach. Jeœli tym razem UOKiK dopatrzy siê uchybieñ, PP bêdzie groziæ kara do 10 tys. euro za ka¿dy dzieñ zw³oki.

Football news:

Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless