Poland

Poczta Polska szykuje zwolnienia grupowe

Biznes

Poczta Polska szykuje zwolnienia grupowe

Fotorzepa, Marta Bogacz

Koszty pracy w spó³ce s¹ najwy¿sze w ca³ej Europie. Operator rozpoczyna redukcjê zatrudnienia.

W przysz³ym miesi¹cu ruszy w Poczcie Polskiej (PP) program dobrowolnych odejœæ. Ma dotyczyæ g³ównie pionu administracyjnego oraz osób posiadaj¹cych drugie Ÿród³o dochodu (np. emeryturê). To dzia³anie mo¿e jednak nie wystarczyæ. Czêœæ zwi¹zkowców w PP twierdzi, ¿e pañstwowa spó³ka szykuje zwolnienia grupowe. To efekty zapaœci na rynku listów i rosn¹cej p³acy minimalnej, która dla firmy zatrudniaj¹cej 80 tys. pracowników jest potê¿nym wyzwaniem.

Brakuje pieniêdzy

Poczta oficjalnie nie mówi o zwolnieniach. Zarz¹d podj¹³ natomiast decyzjê o uruchomieniu programu dobrowolnych odejœæ (PDO). Operator pod koniec wrzeœnia skierowa³ do organizacji zak³adowych do zaopiniowania projekt regulaminu PDO. Jak wyjaœnia Justyna Siwek, rzeczniczka PP, na dzia³aj¹cych w Poczcie 87 zwi¹zków opinie przes³a³o osiem. – Decyzje w sprawie ostatecznego kszta³tu PDO nie zapad³y. Program zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku, jego rozpoczêcie zaplanowane jest w listopadzie – wskazuje.

Pracownicy zatrudnieni krócej ni¿ dwa lata otrzymaj¹ równowartoœæ jednomiesiêcznego wynagrodzenia, pracuj¹cy w PP do oœmiu lat – dwumiesiêcznego, ci z wiêkszym sta¿em mog¹ zaœ liczyæ na potrójn¹ pensjê.

Z naszych informacji wynika, ¿e zarz¹d pod uwagê bierze jednak zwolnienia. Biuro prasowe PP opisuje to inaczej: „zarz¹d musi podejmowaæ trudne decyzje, chc¹c zadbaæ o Pocztê Polsk¹ i jej pracowników w d³ugofalowej perspektywie. Ich celem jest utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej firmy oraz ochrona wiêkszoœci miejsc pracy w spó³ce". Zwi¹zkowcy, z którymi rozmawialiœmy, odczytuj¹ to jednoznacznie. Tym bardziej ¿e od zarz¹du otrzymali informacjê, i¿ po podsumowaniu wyników PDO zostanie podjêta decyzja „o skorzystaniu przez spó³kê z alternatywnej formy zmniejszenia zatrudnienia". To prawdopodobny scenariusz. Jak t³umaczy Justyna Siwek, program dobrowolnych odejœæ obejmie tylko niewielki odsetek z 80 tys. pracowników Poczty.

– Œrodki finansowe, które otrzyma³a spó³ka i o które ubiega siê w ramach przepisów tarczy antykryzysowej 4.0, nie rekompensuj¹ w pe³ni spadku przychodów. Zmala³y zatem mo¿liwoœci ponoszenia wydatków na wynagrodzenia i œwiadczenia na rzecz pracowników, które stanowi¹ blisko 70 proc. jej kosztów – mówi rzeczniczka.

Listy w odwrocie

Problem Poczcie Polskiej zafundowa³ poœrednio rz¹d, decyduj¹c siê na podniesienie p³acy minimalnej. W 2020 r. wzros³a ona z 2250 do 2600 z³, a od stycznia 2021 r. siêgnie 2800 tys. z³. To oznacza, ¿e bêdzie o prawie 8 proc. wy¿sza ni¿ dotychczas. I o tyle te¿ wzrosn¹ od przysz³ego roku koszty PP zwi¹zane z pracownikami pobieraj¹cymi najni¿sz¹ krajow¹. Operator nie zdradza, o jakich kwotach w skali miesi¹ca mowa. Pracownicy jednak na forum internetowym Listonosze Polska podaj¹, ¿e od pocz¹tku 2021 r. ok. po³owy zatrudnionych w spó³ce mo¿e nie byæ w stanie osi¹gn¹æ p³acy minimalnej.

Wiadomo, ¿e podwy¿ki pensji to gigantyczne wyzwanie dla firmy. Ju¿ teraz ciê¿ko jej wygospodarowaæ pieni¹dze na inwestycje i programy rozwojowe. Dziœ PP wyró¿nia siê najwy¿szym udzia³em kosztów pracy w strukturze kosztów ogó³em wœród wszystkich poczt europejskich (to 70 proc. vs. 55 proc.). Ale k³opotów pañstwowa spó³ka ma wiêcej – jako operator wyznaczony musi utrzymywaæ nierentowne placówki (w sumie ma ich 7,5 tys.) oraz ponad 20 tys. listonoszy. Tymczasem nie jest tajemnic¹, ¿e przychody firmy kurcz¹ siê w kluczowym dla niej segmencie listów (przesy³ki tego typu w 2019 r. stanowi³y 65 proc. ca³ego przychodu), zaœ obecny boom na us³ugi kurierskie nie rekompensuje tych spadków.

– Poczta Polska dotkliwie odczuwa skutki trwaj¹cej od kilku miesiêcy epidemii koronawirusa. Spowodowany przez tê sytuacjê spadek liczby nadawanych przesy³ek listowych jest oko³o dwukrotnie wiêkszy od zak³adanego – przyznaje Justyna Siwek.

I podkreœla, ¿e w pierwszym pó³roczu br. wolumen us³ug listowych i przesy³ek reklamowych zmniejszy³ siê ³¹cznie a¿ o niemal 22 proc., podczas gdy szacunki zak³ada³y spadki rzêdu 10 proc. w skali roku. – W efekcie spó³ka odczu³a znaczny spadek przychodów – zaznacza rzeczniczka PP.

Ale Poczta, redukuj¹c zatrudnienie m.in. w administracji i segmentach mniej rentownych, musi zatrudniaæ w segmencie KEP (kurier, ekspres, paczka), który – na skutek pandemii i dynamicznie rozwijaj¹cego siê e-handlu – prze¿ywa rozkwit. Spó³ka potrzebuje przed koñcem roku 1,2 tys. pracowników sortowni, kurierów i kierowców.

Football news:

Ney warmly recalls Maradona: at the age of 14, he brought the legend to an exhibition match, Diego himself offered to take a photo
Klopp responded to Neville's criticism about the words about 5 substitutions and the calendar: I'm not like him. I'm talking about all the players
The hardest task: help choose the best attacking midfielder in history
Mourinho, Lampard, Solskjaer and Moyes claim the title of best coach of November in the Premier League
Brunu, Grealish, Chilwell, Heibjerg - among the contenders for the November best player award in the Premier League
Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director