Poland

Po trzeciej dawce szczepionki 20 razy więcej przeciwciał?

Dyrektor generalny Pfizera, Albert Bourla, w rozmowie z NBC News stwierdzi³, ¿e podanie trzeciej dawki szczepionki Pfizer/BioNTech mo¿e wywo³aæ od 10 do 20 razy silniejsz¹ reakcjê uk³adu odpornoœciowego ni¿ podanie pierwszych dwóch dawek.

Pfizer i BioNTech og³osi³y w czwartek, ¿e testuj¹ obecnie potencjalne korzyœci z podania osobom zaszczepionym dwoma dawkami szczepionki trzeciej dawki, aby zwiêkszyæ ich ochronê przed bardziej zakaŸnymi wariantami koronawirusa SARS-CoV-2.

W rozmowie z NBC News Bourla wyrazi³ przekonanie, ¿e trzecia dawka szczepionki Pfizer/BioNTech, podana szeœæ miesiêcy po pierwszej, "zwiêkszy odpowiedŸ organizmu jeœli chodzi o przeciwcia³a od 10 do 20 razy".

Bourla mówi³ jednoczeœnie, ¿e jego firma potwierdzi³a, ¿e dwie dawki szczepionki chroni¹ przed tzw. brytyjskim wariantem koronawirusa (B.1.1.7), a ponadto Pfizer dysponuje danymi, które wskazuj¹, ¿e chroni ona równie¿ przed wariantami wykrytymi po raz pierwszy w RPA (B.1.352) i Brazylii (P.1).

Dyrektor generalny Pfizera podkreœli³, ¿e dane wskazuj¹, ¿e podanie dwóch dawek szczepionki zapewnia nadal ochronê osobê zaszczepionej szeœæ miesiêcy po szczepieniu.

Bourla stwierdzi³ w kontekœcie szczepionki Pfizer/BioNTech, ¿e prawdopodobnie osoby ni¹ zaszczepione bêd¹ musia³y co roku siê doszczepiaæ, "prawdopodobnie jedn¹ dawk¹ szczepionki".

Dyrektor generalny Pfizera zapewni³ jednoczeœnie, ¿e jego koncern jest w stanie w ci¹gu 100 dni tak zmodyfikowaæ szczepionkê, aby by³a ona skuteczna przeciwko nowemu wariantowi koronawirusa - jeœli taki siê pojawi i bêdzie odporny na dotychczasow¹ szczepionkê.

Bourla zapowiedzia³ te¿, ¿e Pfizer planuje rozpoczêcie testów swojej szczepionki z udzia³em dzieci w wieku od 5 lat. Wyniki tych testów maj¹ byæ znane do koñca roku.

Obecnie firma zakoñczy³a rekrutacjê ochotników w grupie osób miêdzy 12 a 15 rokiem ¿ycie do testów klinicznych. Wyniki testów maj¹ byæ znane w ci¹gu kilku miesiêcy.

Football news:

Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot