Poland

PO skręca w lewo. Czy to się opłaci?

Przewodnicz¹cy PO Borys Budka powtarza frazes o szanowaniu cudzych pogl¹dów i braku dyscypliny w sprawach sumienia. Jednak przeciwnik legalnej aborcji w partii uznaj¹cej „woln¹ aborcjê” za wartoœæ musi siê staæ niezrozumia³ym anachronizmem

Reporter, £ukasz Szel¹g

Zaanga¿owanie Platformy Obywatelskiej w progresywne, radykalne obyczajowo has³a mo¿e przeszkadzaæ niektórym jej wyborcom. Rzecz w tym, ¿e legalnoœæ aborcji najwyraŸniej przesta³a byæ odbierana jako coœ radykalnego. Zw³aszcza przez m³ode pokolenie.

W tej sprawie walka toczy siê tak¿e o jêzyk. Politycy Platformy Obywatelskiej upieraj¹ siê, ¿e to, co zaproponowa³ 18 lutego zarz¹d ich partii, nie jest „aborcj¹ na ¿yczenie". K³óc¹ siê o to z dziennikarzami. Przewodnicz¹cy PO Borys Budka poœwiêca temu „rozró¿nieniu" kolejne tyrady, choæ trudno z nich wychwyciæ argumenty. Nie maj¹ jednak racji. To jest aborcja na ¿yczenie. Obowi¹zek konsultacji z lekarzem (sk¹din¹d oczywisty) i z psychologiem niczego nie ogranicza. Bo przes¹dza wy³¹cznie decyzja kobiety, a jedynym ograniczeniem jest czas ci¹¿y. To ca³kowite spe³nienie ¿¹dañ Strajku Kobiet przy jednoczesnym uznaniu, ¿e aborcyjnego „kompromisu" ju¿ nie ma.

Konserwatystów jak na lekarstwo

Jednoczeœnie politycy PO z Borysem Budk¹ na czele maj¹ racjê taktyczn¹. Takie zabawy s³owami siê op³acaj¹. Widaæ to po kolejnych sonda¿ach dotycz¹cych stosunku Polaków do aborcji, które mia³y ró¿ne wyniki w zale¿noœci od treœci pytañ. Czyli od doboru s³ów ...

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well