Poland

Po brexicie zniknął pośrednik: Wielka Brytania

Brexit mia³ jedn¹ dobr¹ konsekwencjê w handlu miêdzy kontynentem a Irlandi¹: znikn¹³ poœrednik – Wielka Brytania. Mo¿e to byæ wa¿na, d³ugotrwa³a zmiana.

Irlandczycy ¿yj¹cy z handlu maj¹c do czynienia z mitrêg¹ administracyjn¹ i opóŸnieniami po trudnym wyjœciu s¹siada z Unii Europejskiej nie wysy³aj¹ teraz swych towarów przez „l¹dowy most” przez W. Brytaniê, kiedyœ szybsz¹ drogê od innych, kieruj¹ je albo odbieraj¹ bezpoœrednio do i z portów europejskich.

Pierwszy rejs Steny z Dublina do Cherbourga 23 stycznia by³ w ca³oœci wykupiony. Fot Stena Line

Popyt na frach do Cherburga

– Dosz³o do zmiany ³añcuchów dostaw — stwierdzi³ dyrektor Yannick Millet, obserwuj¹c z okien swego biura w porcie w Cherbourgu ciê¿arówki Amazona i FedExa udaj¹ce siê do Irlandii. Ca³a pi¹tka spedytorów obs³uguj¹cych przewozy miêdzy Irlandi¹ i kontynentem zwiêkszy³a przewozy promowe w ostatnich 9 miesi¹cach, jedni dodali liczbê kursów, inni œci¹gnêli wiêksze jednostki z mniej wa¿nych brytyjskich szlaków, aby sprostaæ nowemu popytowi. Yannick Millet przewiduje, ¿e port w Cherbourgu odprawi w styczniu 9 tys. ciê¿arówek, niemal jedn¹ czwart¹ tego, co przechodzi³o przez francuski port w ci¹gu roku przed pandemi¹.

Od kilkudziesiêciu lat po³¹czenie morsko-l¹dowe, taki l¹dowy most – z Dublina do Holyhead w Walii, nastêpnie z Dover do Calais – by³o najszybszym, niezawodnym szlakiem z Irlandii na kontynent europejski. 150 tys. TIR-ów korzysta³o z niego co roku. Papierkowa robota po brexicie i opóŸnienia w odprawach celnych zaszkodzi³y jednak temu, dosz³y godziny lub dni transportu, wzros³y koszty. Wiele firm zmienia trasy. – Nast¹pi³a zmiana warunków dzia³ania – uwa¿a Chris Smyth, dyrektor handlowy irlandzkiej firmy spedycyjnej Perennial Freight. – Pojawi³ siê ogromny popyt na transport frachtu do Cherbourga, Dunkierki, Rotterdamu i Zeebrugge. Transporty z Cherbourga rozk³ada³y siê wczeœniej po równo na Irlandiê i W. Brytaniê, teraz przewa¿a Irlandia. – S¹dzi³em, ¿e transport wzroœnie dwukrotnie, a zwiêkszy³ siê trzykrotnie. Pozostaje tylko niewiadoma, czy wielkoœæ ruchu utrzyma siê w nastêpnych miesi¹cach – twierdzi³ Millet.

Najwiêkszy armator na Morzu Irlandzkim, Stena Line, podwoi³ liczbê rejsów na trasie Rosslare-Cherbourg, przejœciowo anulowa³ niektóre do Anglii po spadku wielkoœci frachtu o 60 proc. w pierwszej po³owie stycznia. Irish Ferries skierowa³ do Dublina wiêksz¹ jednostkê, w lutym doda wiêcej rejsów powrotnych – poda³ zarz¹d portu w Cherbourgu. Brittany Ferries te¿ zwiêkszy³ liczbê rejsów miêdzy Frakcj¹ i Irlandi¹. Duñski DFDS poda³, ¿e jego promy kursuj¹ce przez 23 godziny z Rosslare do Dunkierki 6 razy w tygodniu s¹ ca³kiem pe³ne, dyrektor Aidan Coffey powiedzia³, ¿e przejêcie 30 proc. dawnego „l¹dowego mostu” uczyni ten szlak rentownym, DFDS chce dodaæ 2 rejsy tygodniowo.

Szansa dla irlandzkich portów

Irlandzkie Biuro Rozwoju Morskiego (IMDO), rz¹dowy organ promocji transportu morskiego stwierdzi³, ¿e powrót do ³añcuchów logistycznych sprzed brexitu bêdzie zale¿eæ od szybkoœci za³atwiania formalnoœci celnych przez „l¹dowy most”. Zdaniem Eddie Burke z irlandzkiego resortu transportu, szlak przez W. Brytaniê odzyska kiedyœ sw¹ rolê. Firmy promowe podejmuj¹ decyzje o mocach przewozowych z tygodnia na tydzieñ – wyjaœni³ Ole Bockmann, szef operacji Stena Line w Cherbourgu; powrót do szlaków przez l¹d jest prosty: – tylko wycofujemy statki i wracamy do starego systemu – doda³.

Brexit sta³ siê szans¹ dla takich portów jak Cherbourg czy Rosslare. Pó³tora roku temu ten port na po³udniowo-wschodnim krañcu Irlandii by³ w tarapatach, ruch towarów w zastoju, a u rywali nast¹pi³ wzrost najwiêkszy od 10 lat. Teraz jego dyrektor Glenn Carr ma do czynienia ze skargami na liczbê odprawianych TIR-ów, gdy ich ruch zwiêkszy³ siê o 500 proc. w pierwszej po³owie stycznia.

Wed³ug Carra, zmieni³y siê stare przekonania, ¿e bezpoœrednie po³¹czenia Irlandii z kontynentem s¹ za d³ugie dla œwie¿ej ¿ywnoœci i dostaw na czas. – Wiele firm zostanie przy tym po³¹czeniu. Rozmawia³em w tym tygodniu z kilkoma du¿ymi firmami, a one tylko pyta³y mnie: Glenn, kiedy zwiêkszysz liczbê rejsów? – powiedzia³.

Wed³ug Milleta, 18-godzinny rejs promem z Cherbourga wymaga od portu lepszych restauracji, sanitariatów z prysznicami dla kierowców oraz usuniêcia usterek na kejach, aby sprawniej za/roz³adowywaæ statki. – Brexit to szansa przebudowy naszego portu – uwa¿a.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7