Poland

Płetowonurkowie znaleźli ciało Jana Lityńskiego

Jan Lityñski

Fotorzepa

Grupa Specjalna P³etwonurków RP odnalaz³a cia³o Jana Lityñskiego. Poszukiwano go od niedzieli, gdy za³ama³ siê pod nim lód na Narwi.

Akcja by³a prowadzona na rzece Narew w okolicach Pu³tuska. - Cia³o uwiêzione by³o na g³êbokoœci oko³o piêciu metrów pomiêdzy konarami drzew. Badania prowadzone by³y organoleptycznie za pomoc¹ nurków zawodowych z GSP RP uwzglêdniaj¹c tendencjê koryta rzeki. Sonar w tych warunkach nie spe³ni³ swojego zadania, poniewa¿ zbyt du¿o obiektów zalega³o na dnie koryta rzeki - poinformowa³a Grupa Specjalna P³etwonurków RP.

Jan Lityñski, by³y dzia³acz opozycji w PRL w poprzedni¹ niedzielê podczas spaceru wa³em przeciwpowodziowym w okolicach Pu³tuska wszed³ do rzeki Narew, chc¹c ratowaæ swego psa, pod którym za³ama³ siê lód.

Wed³ug relacji ¿ony, która by³a œwiadkiem tragedii, mê¿czyzna uton¹³. Akcja poszukiwawcza zaczê³a siê ju¿ w niedzielê.

W poszukiwania cia³a Jana Lityñskiego w³¹czy³a siê Grupa Specjalna P³etwonurków Rzeczypospolitej Polskiej. W sobotê po po³udniu uda³o im siê odnaleŸæ cia³o.  Znajdowa³o siê 200 metrów od miejsca, w którym za³ama³ siê lód.

Trzy dni temu przyjaciele tragicznie zmar³ego Jana Lityñskiego zorganizowali akcjê „Byæ jak Janek Lityñski".

"Chcemy oddaæ czeœæ wspania³emu Cz³owiekowi Wolnoœci, Dialogu i Mi³oœci do Ludzi i Zwierz¹t, panu Jankowi Lityñskiemu, który zgin¹³, ratuj¹c na rzece Narwi swojego psa, pod którym za³ama³ siê lód" – napisali pomys³odawcy w mediach spo³ecznoœciowych.

Zachêcaj¹ do wp³at datków na rzecz Fundacji Azylu pod Psim Anio³em, miejsca, sk¹d Jan Lityñski adoptowa³ swoje dwa psy. - Konsultowaliœmy tê decyzjê z ¿on¹, pani¹ El¿biet¹ Boguck¹. I wiemy, ¿e pan Janek by³by szczêœliwy z tego powodu – dodali pomys³odawcy akcji.

Jan Lityñski urodzi³ siê w 1946 roku. By³ organizatorem i uczestnikiem studenckich wyst¹pieñ w marcu 1968 roku, za co skazany zosta³ na 2,5 roku wiêzienia.

Pracowa³ jako robotnik, nastêpnie programista komputerowy. W 1976 roku by³ wspó³za³o¿ycielem „Biuletynu Informacyjnego", pierwszego pisma ukazuj¹cego siê poza cenzur¹. Wielokrotnie aresztowany.

W 1980 roku zosta³ doradc¹ w³adz NSZZ „Solidarnoœæ". Autor uchwalonego przez I Zjazd „Solidarnoœci" Pos³ania do Ludzi Pracy Europy Wschodniej.

W 1981 roku w stanie wojennym internowany, a nastêpnie aresztowany. Po ucieczce z przepustki z wiêzienia od 1984 r. w solidarnoœciowym podziemiu, cz³onek Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „S", Region Mazowsze. By³  uczestnikiem obrad Okr¹g³ego Sto³u. Wybrany do Sejmu RP w 1989 z województwa wa³brzyskiego.

W latach 1989-2001 pose³ na Sejm. By³ m.in. przewodnicz¹cym Komisji Polityki Spo³ecznej i Komisji S³u¿b Specjalnych. Od 1990 r. w ROAD, nastêpnie w UD i UW (wiceprzewodnicz¹cy). W latach 2008-2010 doradca PLL LOT do spraw spo³ecznych, mediator sporów. PóŸniej by³ m.in. doradc¹ prezydenta Bronis³awa Komorowskiego. Mia³ 75 lat.

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition