Poland

Platforma Obywatelska przedstawiła projekt #ReceptaNaKryzys

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Czasowe obni¿enie VAT-u do 5 proc. dla bran¿ wy³¹czonych z dzia³alnoœci gospodarczej czy kwota wolna od podatku w wysokoœci 10 tys. z³ to elementy projektu reform na czas kryzysu zaprezentowane w sobotê przez Platformê Obywatelsk¹.

Priorytetem pañstwa powinien byæ cz³owiek i wszystkie dzia³ania, które s³u¿¹ gospodarce, które s³u¿¹ przedsiêbiorcom, maj¹ na celu zapewnienie pewnoœci jutra ka¿dego, nie tylko osób, które posiadaj¹ w³asne dzia³alnoœci gospodarcze - podkreœla³ w sobotê lider PO Borys Budka.

Podczas sobotniej konferencji prasowej pod has³em "Recepta na kryzys" Borys Budka przedstawi³ "trzy kroki ku normalnoœci". Maj¹ one pozwoliæ Polsce "znów siê rozwijaæ. To skrócona recepta na sukces" - mówi³ Budka.

W pakiecie rozwi¹zañ jest obni¿enie podatku VAT do 5 proc. na okres jednego roku dla tych bran¿, które zosta³y wy³¹czone z dzia³alnoœci gospodarczej. "Bêdzie to znakomity impuls dla ca³ej gospodarki" - oœwiadczy³ szef PO.

Drugi projekt to podwy¿szenie minimalnej kwoty wolnej od podatku do wysokoœci  10 tys. z³. "Praca w Polsce musi siê op³acaæ. Wszyscy, którzy p³ac¹ podatki musz¹ mieæ pewnoœæ, ¿e jakaœ ich czêœæ zostanie w ich kieszeni" - wyjaœni³ Budka.

Kolejny plan to zwrot przez pañstwo kosztu dwóch semestrów studentom, którzy stracili pracê.

Football news:

Perez on Super League: It wasn't hard to convince Laporte. This is for the future of Barcelona
Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements