Poland

Plan na cyfrowy marketing promujący nową gamę produktów

Pracownicy

Adobe Stock

Jesteœ specjalist¹ ds. finansów. Przychodzisz do pracy i w firmowym intranecie czytasz komunikat, ¿e opracowano now¹ gamê naparów owocowych. Jak zaplanujesz cyfrowy marketing promuj¹cy produkty firmy?

Informacja o firmie

Thomas Fine Teas ma siedzibê w Dilandii, europejskim kraju licz¹cym 35 mln mieszkañców. Dilandia ma d³ug¹ liniê brzegow¹ z dobrze rozwiniêt¹ sieci¹ portów oraz graniczy z kilkoma krajami. Walut¹ obowi¹zuj¹c¹ w Dilandii jest D$.

Firma Thomas Fine Teas importuje liœcie herbaciane z ca³ego œwiata, tworzy w³asne charakterystyczne mieszanki, a tak¿e produkuje herbatê w torebkach do sprzeda¿y w supermarketach i poprzez hurtownie.

Czytaj tak¿e: Jak firma mo¿e skutecznie reklamowaæ siê w Internecie

Thomas Fine Teas sta³ siê jedn¹ z najwiêkszych mieszalni herbat w Dilandii, znan¹ ze znakomitej jakoœci liœci herbacianych i charakterystycznego smaku swoich mieszanek. Na przestrzeni lat firma wprowadza³a nowe produkty, w tym herbatê w torebkach i nowe mieszkanki czarnej herbaty. Jest równie¿ liderem rozwoju rynku, promuj¹c zielone herbaty oraz kilka rodzajów naparów smakowych, których popularnoœæ roœnie.

Inne produkty

Poza mieszank...

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive
Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible