Poland

Plan, który pomoże naszej gospodarce

firma.rp.pl

Plan dla Pracy i Rozwoju.

Rusza Plan dla Pracy i Rozwoju. ród³o: MRPiT

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce kompleksowo wesprzeæ biznes, który zmaga siê ze skutkami kryzysu wywo³anego koronawirusem. Dziêki Planowi dla Pracy i Rozwoju polska gospodarka odrodzi siê po pandemii.

Plan zaprezentowany przez kieruj¹cego resortem rozwoju, pracy i technologii Jaros³awa Gowina ma uchroniæ polsk¹ gospodarkê i rynek pracy przed kryzysem spowodowanym przed³u¿aj¹cymi siê obostrzeniami sanitarnymi i przestojami wymuszonymi przez pandemiê koronawirusa. Celem kompleksowego programu jest nie tylko os³ona polskich przedsiêbiorców i pracowników w dobie pandemii, ale tak¿e przygotowanie gospodarki do powrotu na szybk¹ œcie¿kê rozwoju.

Plan zawiera ca³y szereg konkretnych propozycji ujêtych w trzech kluczowych filarach – bezpoœrednia pomoc, nowy kierunek i impuls rozwojowy. Ka¿dy z trzech obszarów planu odpowiada innym potrzebom. Czêœæ z tych rozwi¹zañ jest ju¿ wdro¿ona, a czêœæ znajduje siê na ró¿nych etapach prac legislacyjnych czy przygotowawczych.

Bezpoœrednia pomoc, czyli tarczami w brak p³ynnoœci

Na obszar okreœlony w planie jako „Bezpoœrednia pomoc” sk³adaj¹ siê takie dzia³ania jak m.in.:

Pomoc ma ponadto obj¹æ samozatrudnionych m.in. w bran¿y turystycznej, a tak¿e np. pilotów wycieczek. Przedsiêbiorcy skorzystaj¹ z nowych i ju¿ istniej¹cych tarcz, natomiast pracownicy mog¹ liczyæ np. na pomoc w zdobywaniu nowych umiejêtnoœci u³atwiaj¹cych odnalezienie siê na rynku pracy.

Wprowadzona ostatnio tarcza, nazywana tarcz¹ bran¿ow¹, to pakiet, który ma za zadanie pomóc firmom z bran¿ najbardziej dotkniêtych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa. Jest to kolejna dawka pomocy publicznej dla firm poszkodowanych skutkami kryzysu.

Z pomocy oferowanej w ramach tarczy bran¿owej bêd¹ mog³y skorzystaæ firmy z nieco ponad 40 bran¿. To m.in. bran¿e:

  • gastronomiczna;
  • kulturalno-rozrywkowa (estradowa, targowa, fotograficzna, filmowa, muzealna);
  • sportowa (fitness, si³ownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska);
  • sprzeda¿y detalicznej (targowiska, bazary),
  • turystyczna (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów);
  • transportowa (firmy autokarowe, taksówkarze);
  • edukacyjna;
  • kateringowa;
  • us³ug pralniczych.

Rozwi¹zaniami pomocowymi z tarczy bran¿owej s¹:

Ponadto, przedsiêbiorstwa, które wiosn¹ nie spe³ni³y warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczu³y pogorszenie sytuacji gospodarczej, mog¹ skorzystaæ z dofinansowania do wynagrodzeñ pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obni¿enia wymiaru czasu pracy, mikropo¿yczek i œwiadczenia postojowego. Maj¹ na to czas do 30 czerwca 2021r.

Wsparcie dla tych, którzy potrzebuj¹ zmian

Ministerstwo chce pomóc przedsiêbiorcom, którzy maj¹ trudnoœci z odnalezieniem siê w postcovidowej rzeczywistoœci i rozwa¿aj¹ zmianê profilu dzia³alnoœci. S³u¿yæ temu maj¹ rozwi¹zania w ramach drugiego filaru Planu dla Pracy i Rozwoju nazwanego Nowy Kierunek. W filarze tym znalaz³y siê m.in. takie rozwi¹zania jak Polityka Nowej Szansy (wsparcie dla firm z d³ugotrwa³ymi problemami), Nowy Start (pomoc przedsiêbiorcom, którym za pierwszym razem siê nie powiod³o) czy po¿yczki i dotacje na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Ministerstwo zdecydowa³o siê w³¹czyæ do tego filaru tak¿e Ma³y ZUS-Plus – rozwi¹zanie pozwalaj¹ce firmom na op³acanie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne w ni¿szym od standardowego wymiarze.

Przedsiêbiorcy prowadz¹cy jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, których przychód za 2020 r. nie przekroczy³ 120 tys. z³, mog¹ przez ca³y styczeñ 2021 r. zg³aszaæ siê do ma³ego ZUS+. To dobrowolne rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce op³acanie ni¿szych sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, uzale¿nionych proporcjonalnie od wysokoœci uzyskanego rok wczeœniej dochodu, który w sposób bardziej realny ni¿ przychód odzwierciedla faktyczn¹ sytuacjê finansow¹ przedsiêbiorcy.

Obni¿ona sk³adka mo¿e byæ op³acana maksymalnie przez 36 miesiêcy (trzy lata) w ci¹gu kolejnych 60 miesiêcy (piêæ lat) prowadzenia dzia³alnoœci. W ten sposób przedsiêbiorca bêdzie mia³ szansê na uzbieranie sta¿u niezbêdnego do otrzymania emerytury. Trzeba pamiêtaæ, ¿e mo¿liwoœæ skorzystania z ma³ego ZUS+ jest opcj¹, a wybór ni¿szej sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne przek³ada siê na ni¿sze uposa¿enie emerytalne w przysz³oœci. Tak wiêc ka¿dy przedsiêbiorca powinien indywidualnie podj¹æ decyzjê, czy teraz p³aciæ mniej i te zaoszczêdzone pieni¹dze zagospodarowaæ w ramach firmy, czy te¿ p³aciæ wiêcej z myœl¹ o swojej emeryturze.

Daæ impuls do rozwoju

Trzecim filarem w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju jest impuls rozwojowy. Chodzi o wsparcie dla przedsiêbiorstw, które chc¹ inwestowaæ i siê modernizowaæ. W sk³ad tego filara wchodz¹ m.in. rz¹dowe granty na inwestycje, programy typu „Badania na rynek”, uproszczenie i odbiurokratyzowanie prawa zamówieñ publicznych. W filar ten resort wpisa³ te¿ tworzon¹ w³aœnie Now¹ Politykê Przemys³ow¹ Polski. Do koñca stycznia 2021 r. eksperci i przedstawiciele przemys³u maj¹ opracowaæ bia³¹ ksiêgê rozwoju przemys³u. Propozycje mog¹ do koñca stycznia zg³aszaæ sami zainteresowani: przedsiêbiorcy, organizacje skupiaj¹ce przedstawicieli przemys³u, bran¿owe jednostki naukowe oraz organizacje pozarz¹dowe. Zgodnie z za³o¿eniami do koñca I kwarta³u br. projekt nowej polityki przemys³owej ma trafiæ pod obrady rz¹du.

W nowej polityce przemys³owej szczególne miejsce maj¹ zaj¹æ bran¿e, które s¹ „lokomotywami rozwoju” – tradycyjnie mocne bran¿e, ale tak¿e te, przed którymi stoj¹ najwiêksze wyzwania. Takimi bran¿ami s¹: zdrowie publiczne; zielony ³ad; inteligentna i czysta, zrównowa¿ona gospodarka i energia; robotyzacja; transformacja cyfrowa i bezpieczeñstwo. Ma siê ona opieraæ na piêciu osiach rozwojowych: cyfryzacji (wykorzystaniu du¿ych zbiorów danych robotów przemys³owych zarz¹dzane w czasie rzeczywistym, przemyœle 4.0), bezpieczeñstwie (m.in. bran¿ach, w których produkcjê ulokowano poza kontynentem europejskim ze wzglêdu na ni¿sze koszty wytwarzania, np. farmaceutycznej i medycznej), lokalnoœci produkcji (skrócenie ³añcuchów dostaw, dywersyfikacja produktów i pó³produktów), zapewnieniu emisyjnoœci o obiegu zamkniêtym oraz na spo³ecznym wymiarze gospodarki.

Narzêdziami s³u¿¹cymi tworzeniu nowej polityki przemys³owej maj¹ byæ m.in. deregulacja przepisów (tzw. tarcza prawna), kontrakty bran¿owe (zasady i regu³y wspó³pracy poszczególnych bran¿ z pañstwem w perspektywie wieloletniej), polityka zakupowa (instrument zmiany zasad zamówieñ publicznych z uwzglêdnieniem wsparcia dla sektorów uznanych za priorytetowe i dla przedsiêbiorstw polskich), agendy badawcze. Celem Nowej Polityki Przemys³owej ma byæ tak¿e wzmocnienie polskiego eksportu i pozycjonowanie polskich firm na globalnych rynkach.

Dowiedz siê wiêcej na: www.LiczaSieKonkrety.gov.pl

Football news:

Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident
Laporta meets with Koeman and Barcelona players