Poland

PKP Cargo pobiło rekord

PrzewoŸnik poprowadzi³ najciê¿szy w Polsce poci¹g intermodalny.

Transport ze S³awkowa do Gdañska przygotowa³y i wykona³y spó³ki PKP Cargo oraz PKP Connect na zlecenie Moeller-Maersk, który konsekwentnie rozbudowuje po³¹czenia pó³noc-po³udnie.

Sk³ad za³adowany 90 TEU wyruszy³ 5 marca z Euroterminalu S³awków i 8 marca dotar³ do DCT Gdañsk. Masa ³adunku przekroczy³a 3,3 tys. ton, gdy poci¹gi intermodalne zazwyczaj osi¹gaj¹ masê nieca³ych 2 tys. ton.

PrzewoŸnik musia³ uzyskaæ zgodê PKP PLK na przejazd niektórymi odcinkami. PKP Cargo ocenia, ¿e ten sk³ad o rekordowej masie zu¿y³ o 5-9 proc. mniej energii ni¿ w przypadku nadañ uniwersalnych.

Najciê¿szy poci¹g w Polsce przejecha³ w kwietniu ub.r. z Tarnowskich Gór do £odzi. Sk³ad w barwach Freightliner przewióz³ 4020 ton kruszywa, a masa brutto poci¹gu siêgnê³a 5167 ton.

Football news:

Messi scored 30+ goals for the season for the 13th time in a row
Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third