Poland

PIT od zaliczki rozlicza się po zakończeniu roku obrotowego

Adobe Stock

Spó³ka bêd¹ca podatnikiem CIT, wyp³acaj¹c zaliczki na poczet udzia³u w zysku swojemu komplementariuszowi, nie jest zobowi¹zana do pobierania na bie¿¹co zrycza³towanego podatku dochodowego – uzna³ NSA.

Zyski wyp³acane przez spó³ki komandytowe bêd¹ce podatnikami CIT oraz spó³ki komandytowo-akcyjne podlegaj¹ opodatkowaniu nie tylko w momencie ich osi¹gniêcia przez spó³kê, ale równie¿ wtedy, gdy s¹ wyp³acane wspólnikowi. Ustawodawca, wprowadzaj¹c podwójne opodatkowanie zysków takich spó³ek, przewidzia³ jednak preferencje dla ich komplementariuszy. Zrycza³towany podatek dochodowy nale¿ny od komplementariusza pomniejsza siê bowiem o przypadaj¹cy na danego komplementariusza podatek zap³acony przez spó³kê. W efekcie komplementariusz spó³ki komandytowej jest efektywnie opodatkowany tylko jednokrotnie.

Czytaj tak¿e:

Jak zmiana proporcji w udziale w zysku spó³ki wp³ynie na PIT

Sposób kalkulacji

Na tle wskazanych uregulowañ po stronie jednej ze spó³ek komandytowo-akcyjnych pojawi³a siê w¹tpliwoœæ, jak postêpowaæ przy wyp³acie wspólnikom, w trakcie roku obrotowego, zaliczek na poczet udzia³u w zysku. ród³em tej w¹tpliwoœci sta³ siê przepis przewiduj¹cy sp...

Football news:

Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop