Poland

PIT i CIT czyli nowe zasady w relacjach z Wielką Brytanią

Adobe Stock

Pocz¹tek 2021 roku w podatkach, to nie tylko estoñski CIT, podatek cukrowy czy ograniczenie ulgi abolicyjnej, ale tak¿e nowe zasady podatkowe zwi¹zane z brexitem.

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania nie jest ju¿ cz³onkiem Unii Europejskiej. Tym samym Wyspy sta³y siê „pañstwem trzecim". Towarzysz¹cy temu tzw. okres przejœciowy obowi¹zywa³ od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Podczas jego obowi¹zywania Wielka Brytania by³a traktowana jak pañstwo cz³onkowskie Unii Europejskiej. Oznacza to, ¿e wszelkie regulacje przewidziane w polskich przepisach dotycz¹ce pañstw cz³onkowskich, obejmowa³y podczas okresu przejœciowego tak¿e Wielk¹ Brytaniê.

Okres przejœciowy zakoñczy³ siê 31 grudnia 2020 r. Jak to wp³ynie na rozliczenia podatkowe PIT i CIT z podmiotami z Wielkiej Brytanii?

Zakoñczenie okresu przejœciowego

Dok³adne warunki wspó³pracy gospodarczej po zakoñczeniu okresu przejœciowego zale¿¹ od treœci Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Wielk¹ Brytani¹. Z uwagi niedope³nienia pe³nej procedury ratyfikacyjnej jeszcze przed koñcem 2020 r., Komisja Europejska zaproponowa³a, aby Umowa podlega³a tymczasowemu stosowaniu – od ...

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR