Poland

PIT 2020.Premia tylko dla bezinteresownych

Roczne rozliczenie PIT

Adobe Stock

W zeznaniu PIT nie odliczymy œwiadczenia, które jest zap³at¹ za jak¹œ us³ugê. Nawet gdy nazwiemy je darowizn¹ – t³umaczy Mateusz Sudowski, adwokat w Kancelarii Adwokackiej Jaros³awa Klimonta.

W zeznaniu rocznym mo¿emy odliczyæ od dochodu darowizny, czyli...

...bezp³atne œwiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego maj¹tku. Taka definicja jest w kodeksie cywilnym i stosuje siê j¹ te¿ na potrzeby prawa podatkowego.

A jeœli daj¹c pieni¹dze albo rzeczy, oczekujemy czegoœ w zamian, albo te¿ za coœ siê rewan¿ujemy?

Z darowizn¹ mamy do czynienia tylko wtedy, gdy œwiadczenie jest nieekwiwalentne. Nie mo¿e to byæ zap³ata za inne œwiadczenie, np. us³ugê.

Rozwa¿my to na przyk³adzie. Dziecko uczêszcza na zajêcia sportowe. Treningi s¹ p³atne, ale klub proponuje rodzicowi, ¿eby na przelewie pisa³ „darowizna". Skorzysta z ulgi?

Przelane na konto klubu pieni¹dze nie s¹ darowizn¹, tylko zap³at¹ za treningi. O istocie czynnoœci prawnej nie decyduje nazwa, tylko jej treœæ. Zap³ata za us³ugi nie jest darowizn¹, mimo ¿e j¹ tak nazwiemy. Rodzic nie skorzysta wiêc z ulgi.

Co w sytuacji, gdy dziecko nie musi p³aciæ za treningi?

Jeœli wsparcie jest bezinteresowne, rodzic ma prawo do ulgi. Oczywiœcie, gdy spe³nione s¹ jej warunki, np. klub dzia³a w formie stowarzyszenia prowadz¹cego dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego.

Inny przyk³ad. Fundacja wystawia na licytacjê jak¹œ rzecz o symbolicznej wartoœci. Zwyciêzca kupuje j¹ za 100 tys. z³. Pieni¹dze fundacja przekazuje na szczytny cel. Czy zwyciêzca licytacji ma prawo do ulgi?

Jeœli naby³ licytowan¹ rzecz, fiskus mo¿e uznaæ, ¿e przekazane œrodki s¹ po prostu zap³at¹. I zakwestionowaæ ulgê. W takiej sytuacji mo¿emy jednak powo³aæ siê na koncepcjê tzw. darowizny mieszanej.

Proszê o jej przybli¿enie.

Darowizna mieszana to po³¹czenie czynnoœci odp³atnej z bezp³atn¹. Czêœciowa odp³atnoœæ nie wyklucza tego, ¿e mamy do czynienia z darowizn¹. Oczywiœcie tylko w tej czêœci, w której czynnoœæ jest bezp³at- na. Jeœli wiêc zwyciêzca licytacji naby³ rzecz wart¹ 10 tys. z³, a zap³aci³ za ni¹ 100 tys. z³, mo¿na uznaæ, ¿e 90 tys. z³ to darowizna. S³usznoœæ tej koncepcji potwierdza wyrok NSA (sygn. II FSK 1245/15).

Football news:

Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League