Poland

Pisarstwo silnej wiary

O Flannery O'Connor us³ysza³em pierwszy raz od prof. Józefa Japoli na wyk³adach z literatury amerykañskiej lata temu na KUL. Jako nieopierzony student by³em zachwycony wtajemniczeniem w elitarny kr¹g wielbicieli pisarki, w której opowiadaniach – jak mówi³ prof. Japola, nawi¹zuj¹c do dogmatów katolickich – „pracowa³a ³aska". Wówczas jej ksi¹¿ki by³y trudne do zdobycia, brakowa³o przek³adów, a jeœli by³y, to rozrzucone po antologiach i czasopismach. Wspaniale, ¿e dzisiaj obserwujemy odkrywanie tej pisarki w najlepsze. Nie tak dawno ukaza³ siê zbiór opowiadañ „Ocalisz ¿ycie, mo¿e swoje w³asne" w przek³adach Marii Skibniewskiej i Micha³a K³obukowskiego (wydawnictwo W.A.B.), teraz do r¹k dostajemy eseje Amerykanki, które stanowi¹ coœ w rodzaju jej oficjalnej pisarskiej wyk³adni.

Mamy tutaj choæby napisany z czu³oœci¹ i zachwytem esej o pawiach, które pisarka hodowa³a, a który daje próbkê jej literackich mo¿liwoœci, bo pisanie o kolorach ptasich piór to powa¿ne artystyczne wyzwanie. Ale ju¿ na kolejnych stronach O'Connor rozprawia siê z szemranym statusem opowiadania, które bywa³o przez ówczesn¹ krytykê niedoceniane i traktowane po macoszemu, a stanowi³o przecie¿ fundament jej twórczoœci. „Wydaje siê paradoksem, ¿e im rozleglej i bardziej z³o¿enie autor widzi œwiat, tym ³atwiej mu skondensowaæ tê wizjê w prozie" – czytamy w przek³adzie Micha³a K³obukowskiego. Dzisiaj ju¿ ta dyskusja zdaje siê byæ przesz³oœci¹, opowiadania ciesz¹ siê s³uszn¹ estym¹ i bardzo dobrze. Chwilê póŸniej dosadnie autorka rozprawia siê z kreatywnymi kursami pisania.

Jednak najciekawsza O'Connor jako eseistka zdaje siê byæ wtedy, kiedy rozprawia siê z ³atk¹ pisarki katolickiej. W piêkny – iœcie konserwatywny – sposób tê etykietê de...

Football news:

Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined