Poland

PiS po głosowaniu: PO odniosła sukces w szkodzeniu Polakom

Pose³ Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk z³o¿y³ w Sejmie wniosek o odroczenie obrad, aby opozycja mog³a zapoznaæ siê z projektem ustaw w zwi¹zku z przeciwdzia³aniem sytuacjom kryzysowym zwi¹zanym z wyst¹pieniem COVID-19. Wniosek zosta³ przeg³osowany, a marsza³ek Ryszard Terlecki chcia³ aby Koalicja Obywatelska siê z tego wycofa³a.

W g³osowaniu nie wziê³o udzia³u 28 pos³ów Prawa i Sprawiedliwoœci, w tym Micha³ Dworczyk, Jaros³aw Kaczyñski, Jaros³aw Gowin, Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro.

- Mamy kolejny rekord zachorowañ na COVID-19, mamy pracowaæ nad ustaw¹, w której zapisany jest nakaz noszenia maseczek, klub PO podj¹³ decyzjê o zatrzymaniu prac nad t¹ ustaw¹, na wniosek Platformy Sejm wiêkszoœci¹ g³osów uzna³, ¿e obrady od³o¿ymy do jutra - powiedzia³ po g³osowaniu marsza³ek Sejmu Ryszard Terlecki.

Na Twitterze politycy PiS nie kryli oburzenia po odroczeniu obrad Sejmu. "Pos³owie PO wprowadzaj¹ obstrukcjê prac Sejmu, a tym samym uniemo¿liwiaj¹ wprowadzenie w ¿ycie przepisów ratuj¹cych ¿ycie i zdrowie Polaków w dobie pandemii. To niebywa³y skandal!" - napisa³ pose³ Jan Mosiñski.

"Je¿eli pose³ Cezary Tomczyk i jemu podobni nie potrafi¹, w ci¹gu kilku godzin, ze zrozumieniem przeczytaæ 27 stron projektu ustawy i 18 stron uzasadnienia, to ja siê pytam po co marnuj¹ swoje „talenty” zasiadaj¹c w Sejmie?" - doda³ w kolejnym wpisie.

"PO odnios³a sukces w szkodzeniu Polakom. Sk³adaj¹ wnioski formalne o przerwê-zwyczajowa obstrukcja. Tym razem wniosek przeszed³. OpóŸnili pracê nad ustaw¹ o przeciwdzia³aniu Covid. m.in. nt obowi¹zkowego noszenia maseczek. Totalna obstrukcja kosztem zdrowia Polaków" - skomentowa³a Joanna Lichocka.

"PO ma radochê, ¿e przy wsparciu swoich sojuszników z Lewicy, PSL oraz Konfederacji - zablokowa³a ustawê maj¹c¹ na celu ratowanie ¿ycia i zdrowia Polaków. Panie i Panowie z opozycji: Nadchodzi ocieplenie, zatem zamiast Sejmu - grabki, ³opatki i do piaskownicy" - napisa³ Adam Andruszkiewicz.

G³os zabra³ równie¿ minister zdrowia. "Jeœli nie mo¿esz pomóc to chocia¿ nie przeszkadzaj. Politykierstwo wygra³o dziœ ze zdrowiem" - skomentowa³ Adam Niedzielski.

"Opozycja kompletnie pogubiona w tak wyj¹tkowo trudnym czasie. Brutalna prawda" - uwa¿a Micha³ Wójcik.

Football news:

Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward