Poland

PiS dyscyplinuje Ziobrę, a opozycja Gowina

Jaros³aw Gowin, Zbigniew Ziobro

Jaros³aw Gowin, Zbigniew Ziobro

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Koalicja i opozycja stawiaj¹ sobie i swoim partnerom politycznym ultimatum.

– Koñczy siê czas dla Jaros³awa Gowina na podjêcie decyzji, czy poprze rz¹d techniczny, który zakoñczy³by rz¹dy Zjednoczonej Prawicy, odpolityczni³ prokuraturê, media publiczne i doprowadzi³ do wyborów – stwierdzi³ we wtorek lider PO Borys Budka w Radiu ZET. Nie wyjaœni³, co nast¹pi, kiedy czas siê skoñczy. Podobnie mówi³ w zesz³ym tygodniu w rozmowie z „Rzeczpospolit¹” Szymon Ho³ownia. – Okno transferowe dla Gowina siê zamyka. Nie bêdziemy do koñca ¿ycia czekaæ, kiedy przejdzie i zacznie s³u¿yæ dobrej sprawie. Jestem otwarty na wspó³pracê z Gowinem i jego ludŸmi – mówi³ Ho³ownia. Apele nie wywo³a³y te¿ ¿adnej reakcji u Gowina.

Budka uwa¿a, ¿e najlepszym sposobem poparcia by³aby zgoda Porozumienia na powo³anie rz¹du technicznego, „który doprowadzi³by do odpolitycznienia prokuratury, odpolitycznienia s³u¿b, wyrzucenia z mediów publicznych PiS-owskich propagandystów i powo³anie sejmowych komisji œledczych do wyjaœnienia PiS-owskich afer". Lider PO doda³, ¿e jeœli przez dwa najbli¿sze lata „Gowin chce hamletyzowaæ, i udawaæ zainteresowanie, to ten czas siê skoñczy". Jak siê dowiaduje „Rzeczpospolita”, Platforma chcia³aby doprowadziæ do sytuacji, w której Porozumienie skonsultuje z opozycj¹ jak¹œ polityczn¹ akcjê wymierzon¹ w PiS. – Ale oni nie chc¹ siê wyraŸnie deklarowaæ, choæ przecie¿ wiedz¹, ¿e nie maj¹ wstêpu na listy PiS – mówi „Rzeczpospolitej” pose³ Platformy.

To jednak nie jest takie pewne. Politycy PiS wskazuj¹, ¿e wspólny start wci¹¿ jest najbardziej prawdopodobn¹ opcj¹. – A co stanie siê po wyborach – zobaczymy – deklarowa³ w rozmowie z „Rzeczpospolit¹” europose³ Ryszard Czarnecki.

Bardziej widowiskowo walczy z PiS Solidarna Polska, np. g³osuj¹c razem z opozycj¹ w sprawie informacji na temat Funduszu Kultury, któr¹ musia³ z³o¿yæ wicepremier Piotr Gliñski. Sytuacjê mia³o uspokoiæ spotkanie Zbigniewa Ziobry z Jaros³awem Kaczyñskim. Tak siê jednak – wed³ug naszych informacji – nie sta³o. I ¿adne frazesy o „wzorowej rodzinie, w której dochodzi do nieporozumieñ" nie s¹ w stanie tego ukryæ.

Protokó³ rozbie¿noœci miêdzy koalicjantami pozostaje bez zmian. Solidarna Polska bêdzie g³osowaæ w Sejmie inaczej ni¿ PiS ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Partie maj¹ te¿ swoich kandydatów na prezydenta Rzeszowa. – Rozczarowuj¹cy by³ brak poparcia PiS dla Marcina Warcho³a – mówi osoba z otoczenia Ziobry. SP zak³ada, ¿e PiS zg³osi³o Ewê Leniart po to, ¿eby mieæ kartê przetargow¹ w negocjacjach z ziobrystami. SP oczekuje powo³ania swojego przedstawiciela na wiceministra aktywów pañstwowych po odwo³aniu Janusza Kowalskiego. – Premier musi powo³aæ kogoœ od nas, inaczej pogwa³ci umowê koalicyjn¹ – mówi nam cz³onek SP.

O tym, jak daleko jest do zawieszenia broni w Zjednoczonej Prawicy, œwiadcz¹ te¿ s³owa wiceministra sprawiedliwoœci Micha³a Wójcika, który przyzna³ na antenie Polsat News, ¿e premier pope³ni³ b³¹d, akceptuj¹c powi¹zanie dostêpu do œrodków unijnych z mechanizmem praworz¹dnoœci. – Jesteœmy w re¿imie przedwyborczym – mówi¹ nam pos³owie Ziobry.

Problemów rz¹dowi mo¿e jeszcze przybyæ. Jak nieoficjalnie dowiedzia³a siê „Rzeczpospolita”, wkrótce maj¹ ukazaæ siê nowe materia³y obci¹¿aj¹ce Daniela Obajtka, prezesa Orlenu.

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition