Poland

PiS chce by TK ustosunkował się do wyroku TSUE

Trybuna³ Konstytucyjny

Trybuna³ Konstytucyjny

Fotorzepa / Robert Gardziñski

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwoœci zadecydowa³o, by rz¹d skierowa³ do Trybuna³u Konstytucyjnego wniosek ws. ustosunkowania siê do wyroku Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej w sprawie Krajowej Rady S¹downictwa - donosi PAP.

We wtorek luksemburski trybuna³ upowa¿ni³ Naczelny S¹d Administracyjny w Polsce do zbadania odwo³añ kandydatów na sêdziów do S¹du Najwy¿szego z pominiêciem prawa krajowego.

Trybuna³ podkreœli³ pierwszoplanow¹ rolê KRS w procesie powo³ywania sêdziów do pe³nienia urzêdu sêdziego SN, poniewa¿ przyjmowany przez ni¹ akt, w którym rekomenduje danego kandydata, stanowi warunek konieczny, aby taki kandydat móg³ zostaæ nastêpnie powo³any.

Wskaza³, ¿e ewentualny brak mo¿liwoœci odwo³ania do s¹du od uchwa³y KRS mo¿e okazaæ siê problematyczny, gdy obywatel zg³osi w¹tpliwoœci natury systemowej co do niezawis³oœci i bezstronnoœci sêdziów powo³anych w wyniku tego procesu. W sytuacji, gdy NSA by³by zmuszony dojœæ do wniosku, ¿e KRS nie daje wystarczaj¹cej rêkojmi niezale¿noœci, kandydaci, którzy nie zostali wybrani, musz¹ mieæ œrodek do skutecznego odwo³ania, a¿eby zabezpieczyæ proces powo³ywania sêdziów przed bezpoœrednimi lub poœrednimi wp³ywami i w ostatecznym rozrachunku zapobiec owym w¹tpliwoœciom.

TSUE stan¹³ na stanowisku, ¿e je¿eli s¹d krajowy dojdzie do wniosku, ¿e zmiany ustawodawcze z 2018 r. naruszaj¹ prawo Unii, to na mocy zasady pierwszeñstwa tego prawa bêdzie on mia³ obowi¹zek odst¹piæ od zastosowania siê do tych zmian na rzecz stosowania wczeœniej obowi¹zuj¹cych przepisów krajowych i przeprowadziæ przewidzian¹ w nich kontrolê.

Football news:

Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf