Poland

Piotr Żyła mistrzem świata w Oberstdorfie

Sporty zimowe

Mistrzowski konkurs skoków na skoczni normalnej po dwóch latach znów wygra³ Polak – Dawida Kubackiego zast¹pi³ Piotr ¯y³a. Niewiele prognoz siê sprawdzi³o, ¿elazny kandydat do z³ota Halvor Egner Granerud by³ czwarty.

Jest nieobliczalny w najlepszym znaczeniu, ma swoje odmiennoœci, które kibice zwykle kochaj¹, ale w sobotni wieczór na niemieckiej skoczni zosta³ po prostu najlepszym skoczkiem œwiata – bez ¿artów. Wykona³ robotê najlepiej, jak potrafi, da³ radê kaprysom wiatru i rywalom. Na podium ogl¹da³ o jeden stopieñ ni¿ej Niemca Karla Geigera, dwa stopnie ni¿ej S³oweñca Anže Laniška. Dawid Kubacki by³ pi¹ty, tu¿ za Granerudem.

Polska pi¹tka zaczê³a konkurs nierówno. Liderem po pierwszej serii zosta³ Piotr ¯y³a – to by³a zdecydowanie najlepsza informacja. Wszystko w skoku Polaka by³o udane, 105 m oznacza³o tak¿e nad³u¿szy skok. Nota z uwzglêdnieniem przeliczników za wiatr i belkê – 138,7. Do tej liczby trzeba by³o odnosiæ inne rezultaty i to porównanie wypad³o znakomicie – drugi Anze Lanišek traci³ 3 punkty, Ryoyu Kobayashi – 3,1; Karl Geiger – 3,2 i pi¹ty obroñca tytu³u Dawid Kubacki 3,7.

Pozostali z reprezentacji Polski skoczyli s³abiej: 23. Kamil Stoch, 29. Andrzej Stêka³a, 36. Klemens Murañka. Mówi¹c krótko, w walce o medale zosta³o dwóch Polaków. Najbardziej wyczekiwany skok serii – Halvora Egnera Graneruda skoñczy³ siê ma³¹ sensacj¹, lider PŒ uzyska³ tylko 99 m, w locie go nosi³o na boki, wyl¹dowa³ tak sobie – 16. miejsce, ze strat¹ 10,4 pkt do ¯y³y. Markus Eisenbichler te¿ siê nie popisa³. W pierwszej dziesi¹tce t³ok, roszady by³y spodziewane, choæ nie takie, jak dwa lata temu w Seefeld, takie cuda zdarzaj¹ siê rzadko.

Stêka³a i Stoch w drugiej serii te¿ nie podbili skoczni Schattenberg. Sygna³ do istotnej zmiany pierwszy da³ Granerud skacz¹c 103 m (wtedy nikt nie wiedzia³, ¿e by³ to skok serii i przeniesie Norwega z 16. na 4. miejsce). Norweg przed d³ug¹ chwilê sta³ pod skoczni¹ jako lider i patrzy³, jak nie daj¹ mu rady Stefan Kraft, Robert Johansson, Philipp Aschenwald, Bor Pavlovciæ i inni, tak¿e Kubacki.

Zmieni³ go wreszcie Geiger. Warunki na skoczni trochê siê zmieni³y, ju¿ nie da³o siê skakaæ ³atwo poza granicê 100 m. Niemiec skoczy³ 102 m i patrzy³ co dalej. Dalej by³a s³absza próba Japoñczyka Kobayashiego, wypchnê³a go z pierwszej dziesi¹tki, potem niez³a Laniška, który wyl¹dowa³ tu¿ za Geigerem.

Na górze zosta³ ¯y³a. Polecia³ pewnie, lot by³ spokojny l¹dowanie za zielon¹ lini¹, ale wiadomo, ¿e takie szacunki potrafi¹ byæ z³udne, choæ polska grupa ju¿ skaka³a z radoœci. Gdy wyœwietli³a siê odleg³oœæ – 102,5 (pó³ metra dalej od Niemca) s³ychaæ by³o wiwaty, gdy pojawi³a siê nota, s³ychaæ by³o tylko krzyk nowego mistrza.

O tym konkursie pewnie po latach bêdzie siê opowiadaæ, ¿e by³ takim wykrzyczanym szczêœciem polskiego skoczka, któremu w tê sobotê 27 lutego wszystko wysz³o, który czu³, ¿e musi wygraæ. Mistrz Piotr oczywiœcie pozosta³ sob¹ w pierwszych wywiadach. ¯artowa³ jak zawsze, ale duma rozpiera³a go chyba bardziej, ni¿ chêæ dowcipkowania. – Zrobi³em wszystko, co mog³em. Taki stary, a umie siê jeszcze przygotowaæ – rzek³ do kamery Eurosportu i zabrzmia³o to po prostu szczerze. Brawo Piotr ¯y³a. Ci¹g dalszy na skoczni du¿ej, chyba, ¿e trener Michal Doležal ka¿e skakaæ mistrzowi w mikstach.

Skoki – konkurs mê¿czyzn na skoczni normalnej: 1. P. ¯y³a (Polska) 268,8 (105 i 102,5); 2. K. Geiger (Niemcy) 265,2 (103,5 i 102); 3. A. Lanišek (S³owenia) 261,5 (102,5 i 101); 4. H. E. Granerud (Norwegia) 259,7 (99 i 103); 5. D. Kubacki (Polska) 257,1 (102 i 99); 6. R. Johansson (Norwegia) 256,5 (100 i 101); 7. M. Hayboeck (Austria) 253,9 (101 i 97,5); 8. B. Pavlovciæ (S³owenia) 253,4 (101,5 i 98); 9. D. A. Tande (Norwegia) 251,6 (101 i 98); 10. S. Kraft (Austria) 251,2 (100,5 i 97,5);...22. K. Stoch 236,0 (96 i 96); 30. A. Stêka³a 211,6 (95 i 87,5); 36. K. Murañka (wszyscy Polska) 108,0 (93).

Klasyfikacja medalowa: 1. Norwegia 4-5-5 (14); 2. S³owenia 1-1-2 (4); 3. Szwecja 1-1-1 (3); 4. Austria 1-0-0 (1), Rosja 1-0-0 (1) i Polska 1-0-0 (1); 7. Finlandia 0-1-0 (1) i Niemcy 0-1-0 (1); 9. Japonia 0-0-1 (1).

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League