Poland

Piotr Duda: Jak rząd będzie wykręcał numery, to my potrafimy

Duda w RMF FM komentowa³ konflikty miêdzy koalicjantami Zjednoczonej Prawicy.

Podkreœli³, ¿e jej trwa³oœæ i stabilnoœæ rz¹du, s¹ dla niego "wa¿n¹ spraw¹".

Stwierdzi³ jednak, ¿e nie bêdzie apelowa³ o pojednanie, bo "tacy politycy jak Jaros³aw Gowin i Zbigniew Ziobro doskonale o tym powinni wiedzieæ, ¿e sami nic nie znacz¹", a licz¹ siê efekty wspólnych dzia³añ podejmowanych od 2015 roku.

Gdyby natomiast Zjednoczona Prawica siê rozpad³a i rozpisane zosta³y przedterminowe wybory, "to niech w ogóle nie przechodz¹ progu siedziby Solidarnoœci. My wiemy, jak siê bêdziemy zachowywaæ" - mówi³ Duda.

Zwi¹zkowiec podkreœli³, ¿e wiele jest jeszcze spraw do za³atwienia przez Zjednoczon¹ Prawicê wspólnie z prezydentem, "bo po to walczyliœmy o tê jego kandydaturê" - mówi³.

Zapowiedzia³, ¿e NSZZ "S" przede wszystkim "nie odpuœci z prezydentem tematu emerytur sta¿owych", bo to jest temat najwa¿niejszy.

Piotr Duda skomentowa³ protesty przedsiêbiorców, narzekaj¹cych na brak pomocy od pañstwa dla zamkniêtych z powodu pandemii firm. Stwierdzi³, ¿e jeœli ktoœ mówi, ¿e takiej pomocy nie ma - "to po prostu k³amie". - My wiemy doskonale o tym, ¿e je¿eli sk³ada siê udokumentowany, uzasadniony wniosek w pi¹tek, to we wtorek ma siê na koncie pieni¹dze - mówi³.

Przewodnicz¹cy Solidarnoœci odniós³ siê tez do polityki energetycznej pañstwa. Stanowczo stwierdzi³, ¿e zwi¹zek nie odpuœci jednego: aby wêgiel brunatny i kamienny by³y wydobywane do koñca z³ó¿ w poszczególnych kopalniach i jest spokojny, ¿e "rz¹d bêdzie realizowa³ politykê energetyczn¹ w uzgodnieniu ze stron¹ spo³eczn¹".

- Jak rz¹d bêdzie wykrêca³ numery, to pan wie, ¿e my potrafimy - powiedzia³ do prowadz¹cego audycjê Krzysztofa Ziemca.

Football news:

Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes