Poland

Piontkowski: Po kilku godzinach maski już nie spełnią swej roli

Dariusz Piontkowski

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ nauczycieli wielokrotnie dawa³a znaæ, ¿e chce powrotu do tradycyjnych zajêæ, bo uwa¿a, ¿e zajêcia na odleg³oœæ maj¹ powa¿ne ograniczenia - powiedzia³ Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Od poniedzia³ku 18 stycznia wraca nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkó³ specjalnych. Pozostali uczniowie szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci kontynuuj¹ naukê zdaln¹. W szko³ach mog¹ byæ jednak organizowane konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów, a tak¿e konkursy i olimpiady.

- Aby w czasie przerw na korytarzach nie by³o wiêkszych grup dzieci, sugerowaliœmy rozpoczynanie zajêæ o ró¿nych godzinach. To jest do zrobienia nawet w tych najwiêkszych szko³ach - t³umaczy³ w niedzielê w Polskim Radiu 24 Dariusz Piontkowski. - W szko³ach nale¿y stosowaæ zasady, które stosowano równie¿ jesieni¹ i wiosn¹. To dezynfekcja i mycie r¹k, zachowywanie dystansu tam, gdzie jest to mo¿liwe i zak³adanie maseczek - doda³.

By³y szef resortu edukacji, obecnie wiceminister, podkreœli³, ¿e „przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ nauczycieli wielokrotnie dawa³a znaæ, ¿e chce powrotu do tradycyjnych zajêæ, bo uwa¿a, ¿e zajêcia na odleg³oœæ maj¹ powa¿ne ograniczenia”. - Kontakt z dzieæmi podczas zajêæ zdalnych - zw³aszcza z dzieæmi z grup m³odszych - jest trudniejszy, ni¿ w przypadku zajêæ tradycyjnych - zauwa¿y³.

Piontkowski zastrzeg³, ¿e „dyrektor szko³y w przypadku pojawienia siê bezpoœredniego zagro¿enia w szkole mo¿e przejœæ na nauczanie mieszane b¹dŸ na nauczanie zdalne, ale po decyzji inspekcji sanitarnej”.

- W klasach nie ma obowi¹zku noszenia maseczek. Po kilku godzinach te maseczki i tak ju¿ nie spe³ni¹ swojej roli - przekonywa³ wiceminister. - Ale wiem, ¿e niektóre szko³y wprowadza³y takiej rozwi¹zanie. Dyrektor szko³y mia³ do tego prawo - doda³. Zwróci³ przy tym uwagê, ¿e „w przestrzeniach wspólnych w szko³ach warto zastosowaæ ochronê w postaci noszenia maseczek”.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto