Poland

Pieszy będzie miał pierwszeństwo

Prawo drogowe

Na przejœciach przez jezdnie ma byæ bezpieczniej. Telefon i tablet trzeba bêdzie jednak schowaæ na zebrze do kieszeni.

Sejm uchwali³ nowelizacjê prawa drogowego, która powsta³a po tragicznym wypadku na ul. Sokratesa w Warszawie, do którego dosz³o jesieni¹ 2019 r . Projekt zmian zobowi¹za³ siê przygotowaæ sam premier Mateusz Morawiecki. Uchwalenie tych przepisów zajê³o jednak ponad rok.

Z noweli wynikaj¹ ogromne zmiany w uprawnieniach i obowi¹zkach pieszych i kierowców. Piesi bêd¹ mieli pierwszeñstwo ju¿ w momencie wchodzenia na pasy. W czasie przechodzenia przez jezdniê nie bêd¹ jednak mogli korzystaæ z urz¹dzeñ elektronicznych – inaczej zap³ac¹ mandat od 50 do 150 z³. Kwota jest jeszcze dyskutowana. Nowelizacja zakazuje te¿ tzw. jazdy na zderzaku.

Jednym g³osem

Dla kierowców szczególnie istotna jest regulacja pierwszeñstwa nie tylko na przejœciach dla pieszych, ale i tu¿ przed nimi. Od 1 czerwca 2021 r. pieszy na przejœciu bêdzie mia³ pierwszeñstwo przez ka¿dym pojazdem. Nie ma zatem znaczenia, czy jest to samochód, motocykl czy tramwaj. Inaczej bêdzie z pieszymi zbli¿aj¹cymi siê do przejœcia, którzy bêd¹ mieli pierwszeñstwo przed ka¿dym pojazdem oprócz tramwai. To uk³on w stronê miejskich przewoŸników i bezpieczeñstwa pasa¿erów.

Bez telefonu i tabletu

W myœl noweli pieszy na przejœciu nie bêdzie móg³ korzystaæ z telefonu ani innego urz¹dzenia elektronicznego „w sposób, który prowadzi do ograniczenia mo¿liwoœci obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejœciu dla pieszych". Otwart¹ kwesti¹ pozostaje, jak traktowaæ wszelkiego rodzaju zestawy g³oœnomówi¹ce i s³uchawkowe.

Kolejne zmiany dotycz¹ karania za tzw. jazdê na zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych. Teraz odleg³oœæ miêdzy samochodami ma wynosiæ minimum po³owê wartoœci ich prêdkoœci. Przyk³ad: przy prêdkoœci 120 km na godzinê – 60 m. A to oznacza, ¿e na drogach takich jak autostrady mo¿emy mniej wiêcej wyznaczyæ tê odleg³oœæ. Wed³ug danych policji z powodu jazdy na zderzaku w 2019 r. dosz³o do 94 wypadków, w których zginê³o 13 osób.

Kolejna zmiana to zrównowa¿enie prêdkoœci w terenie zabudowanym do 50 km na godzinê równie¿ noc¹. Dziœ jeszcze dozwolona prêdkoœæ od 23 do 5 rano wynosi 60 km na godzinê. Tak¿e w tym zakresie nowela ma zacz¹æ obowi¹zywaæ dopiero od 1 czerwca 2021 r.

Egzekwowanie kar

Co o zmianach myœl¹ eksperci? Mariusz Sztal, ekspert do spraw bezpieczeñstwa ruchu drogowego, mówi „Rzeczpospolitej", ¿e nie jest pewny, czy nowe przepisy poprawi¹ bezpieczeñstwo pieszych na pasach.

– W tych sprawach, obawiam siê, niewiele siê zmieni. Przestañmy siê broniæ przed innowacjami – mówi.

Pytamy o wysokoœæ mo¿liwych mandatów dla pieszych z komórk¹ w rêku na przejœciach.

– Powinniœmy uregulowaæ kwoty wide³kowo, czyli od–do – mówi. I wyjaœnia, ¿e inaczej nale¿y potraktowaæ zachowanie pieszego, który wprawdzie trzyma telefon przy uchu, ale z zachowaniem wszelkich zasad wchodzi na jezdniê, a inaczej osoby, które pisz¹c esemesa, wtargn¹ na przejœcie, nie sprawdzaj¹c, co dzieje siê na jezdni.

Instytut Transportu Samochodowego pomys³ wprowadzenia zakazu ocenia pozytywnie. Podkreœla jednak, ¿e wprowadzenie sankcji musi iœæ w parze z edukacj¹ spo³eczn¹.

– Samo wprowadzenie kar i nawet szeroka informacja o nich na niewiele siê zda, jeœli z³amanie zakazu nie bêdzie egzekwowane – podkreœla Mariusz Sztal.

Andrzej £ukasik z Polskiego Towarzystwa Kierowców uwa¿a z kolei, ¿e ¿ycie zweryfikuje zmiany uchwalone przez parlament.

– Myœlê, ¿e liczba wypadków na przejœciach dla pieszych i w ich okolicach wzroœnie. Czêœæ tych przepisów to jedynie kwiatek do ko¿ucha – uwa¿a i pyta: jak kierowca ma udowodniæ tak intensywn¹ rozmowê pieszego przez telefon, ¿e zak³óci³a ona przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa? Nawet kamery w autach nie pomog¹. Nie mówi¹c o tym, ¿e nie ka¿dy je ma.

Etap legislacyjny: nowela trafi do Senatu

Klaudia Podkalicka kierowca rajdowy

Zarówno kierowcy, jak i piesi w rejonie pasów powinni pamiêtaæ o zasadzie ograniczonego zaufania. Choæ nie mam z³udzeñ, ¿e kiedy te zmiany ju¿ wejd¹ w ¿ycie, niektórzy i tak bêd¹ je mieli za nic. Potrzebna jest edukacja. Ona sprawi, ¿e obywatel ³ami¹cy prawo na drodze – obojêtnie, jako pieszy czy kierowca – bêdzie œwiadom nieuchronnoœci kary. Bardzo dobrze oceniam te¿ zrównanie dozwolonej prêdkoœci w nocy i w ci¹gu dnia do 50 km/h. Polscy kierowcy bywaj¹ na bakier z prawem i maj¹ sk³onnoœci do szar¿owania po drogach. Najwa¿niejsza jest wiêc edukacja i niezmiennoœæ przepisów. Nie ma powodu, by o pó³nocy jechaæ szybciej ni¿ rano. Dobre nawyki to podstawa bezpiecznej jazdy. I kolejn¹ zmianê oceniam bardzo dobrze – to piesi bêd¹ na cenzurowanym, jeœli podczas przechodzenia przez pasy zajm¹ siê rozmow¹ przez telefon lub przegl¹daniem smartfona. Pieszy wpatrzony w ekran telefonu potrafi zatrzymaæ siê, gestykulowaæ lub wrêcz odwracaæ i kierowaæ w przeciwn¹ stronê.

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances