Poland

Pierwszy Boeing 737-8 MAX LOT-u już w Warszawie

Na pok³adzie maszyny by³y 4 osoby, dwaj piloci i dwie osoby z obs³ugi technicznej. Rejs do Warszawy potrwa³ prawie godziny. Tak d³ugo, poniewa¿ piloci musieli wykonaæ wszystkie konieczne czynnoœci sprawdzaj¹ce. Jak wynika z trasy na Flifgt Radarze samolot polecia³ nad Sandomierzem, Krakowem, Bielsko Bia³¹, Lesznem, Pi³¹ i P³ockiem

5 marca przyleci z Lublina do Warszawy kolejny MAX, a do koñca marca pozosta³e trzy, jakie LOT ma w swojej flocie. Wszystkie samoloty przejd¹ dodatkowe serwisowanie (tzw. przegl¹d ciê¿ki „C-check”) w bazie LOT AMS w Warszawie i obloty techniczne z udzia³em pilotów uprawnionych do latania B737 MAX w barwach LOT-u.

- W ostatnim czasie nasze MAXy przechodzi³y niezbêdne prace techniczne, a pierwsi piloci LOT-u ukoñczyli ju¿ obowi¹zkowe sesje symulatorowe. Dbaj¹c o maksymalny poziom bezpieczeñstwa i o komfort naszych pasa¿erów, postanowiliœmy przed przywróceniem maszyn do obs³ugi siatki po³¹czeñ wykonaæ dodatkowe przegl¹dy techniczne . Ponadto, ka¿dy pilot po zakoñczeniu obowi¹zkowego szkolenia symulatorowego, wykona jeszcze lot z instruktorem – mówi Maciej Wilk, Cz³onek Zarz¹du ds. Operacyjnych LOT-u cytowany w komunikacie prasowym przewoŸnika. Obecnie uprawnionych do latania MAX’ami jest 90 pilotów LOT-u. Te maszyny maj¹ zasiliæ flotê przewoŸnika w sezonie letnim.

Boeingi 737 MAX zosta³y uziemione przez œwiatowych regulatorów, w tym przez EASA 12 marca 2019 roku. Amerykanie zrobili to dzieñ póŸniej. Powodem wy³¹czenia tych maszyn z operacji by³y dwie katastrofy samolotów tego typu: indonezyjskiego Lion Air 30 paŸdziernika 2018 i etiopskich Ethiopian Airlines 10 marca 2019. W oby wypadkach zginê³o ³¹cznie 346 osób.

Jako pierwszy z regulatorów ponowny certyfikat dla MAXów wyda³a w listopadzie 2020 amerykañska Federal Aviation Administration. Pierwsz¹ lini¹, która ponownie w³¹czy³a MAXy do swojej floty by³y American Airlines, które 29 grudnia Na œwiecie ju¿ 11 linii ponownie w³¹czy³o swoje B737 MAX. Wed³ug wyliczeñ wyliczeñ Boeinga, od momentu certyfikacji wydanej przez FAA w samoloty te wykona³y w sumie ju¿ ponad 6,5 tys. godzin lotów z pasa¿erami.

W Europie B737 MAX operuj¹ ju¿ linie czarterowe Smartwings oraz TUI fly. Od sezonu letniego z Polski, jako z pierwszego kraju zacznie lataæ nimi wycieczkowy Buzz nale¿¹cy do Ryanaira — powiedzia³ „Rzeczpospolitej” Micha³ Kaczmarzyk, prezes Buzza.

Równie¿ czarterowy Enter Air ma w swojej flocie dwie takie maszyny, które ju¿ s¹ po przegl¹dach Boeinga. Jeden z nich wykona³ pierwszy oblot we œrodê, 3 marca. Zanim jednak linia wstawi je na swoj¹ siatkê, to podobnie jak LOT, musi dokonaæ w³asnych przegl¹dów, oraz ponownie przeszkoliæ pilotów.

Pierwsz¹ lini¹, która zamówi³a MAXy w Europie by³ Norwegian. W 2012 roku zamówi³a 100 takich maszyn. Przed katastrofami Norwegowie odebrali 12 takich maszyn. Teraz, jak przyzna³ wiceprezes ds finansowych norweskiego przewoŸnika, Geir Karlsen linia zamierza wszystkie MAXy zwróciæ firmom leasingowym. Norwegian przechodzi w³aœnie restrukturyzacjê. PrzewoŸnika, który chcia³ swój rozwój oprzeæ na tanich rejsach d³ugodystansowych, operuje teraz na 3 proc. swojej siatki.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored