Poland

Pierwsze decyzje Bidena. Wycofuje się z decyzji Trumpa

Joe Biden

AFP

W pierwszym dniu prezydentury, po zaprzysiê¿eniu go 20 stycznia 2021 r. na 46. prezydenta USA, Joe Biden podpisa³ pierwszych 15 aktów wykonawczych, z których wiele wi¹za³o siê z wycofaniem siê z decyzji podjêtych w czasie kadencji Donalda Trumpa - informuje Reuters.

Podpisuj¹c dokumenty w obecnoœci dziennikarzy w Gabinecie Owalnym w œrodê popo³udniu, Biden podkreœli³, ¿e "nie ma czasu do stracenia".

- Niektóre z tych aktów wykonawczych, które podpiszê dziœ, pomog¹ zmieniæ kierunek kryzysu zwi¹zanego z COVID, bêdziemy walczyæ ze zmianami klimatu w sposób, który nie by³ dotychczas podejmowany i poszerzaæ rasow¹ równoœæ - wylicza³ Biden.

Wœród rozporz¹dzeñ podpisanych przez Bidena mia³o byæ m.in. rozporz¹dzenie nakazuj¹ce noszenie masek w budynkach instytucji federalnych oraz przez pracowników federalnych, rozporz¹dzenie powo³uj¹ce biuro w Bia³ym Domu koordynuj¹ce dzia³ania podejmowane w walce z koronawirusem oraz rozporz¹dzenie wstrzymuj¹ce wyjœcie przez USA z WHO.

Biden podpisa³ te¿ dokument rozpoczynaj¹cy proces ponownego przyst¹pienia USA do porozumienia klimatycznego z Pary¿a. Wyda³ te¿ rozporz¹dzenie, w którym odwo³a³ zgodê wydan¹ przez prezydenta Trumpa na budowê ropoci¹gu przez Keystone XL.

Biden odwo³a³ te¿ decyzjê Trumpa ws. finansowania budowy muru na granicy z Meksykiem i wycofa³ siê z zakazu podró¿owania do USA z niektórych krajów zamieszkiwanych w wiêkszoœci przez muzu³manów.

W najbli¿szej przysz³oœci Biden ma tak¿e wycofaæ siê z zakazu pe³nienia s³u¿by w wojsku przez transp³ciowych Amerykanów.

Biden zwróci³ siê te¿ do Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób, by te przed³u¿y³y moratorium na eksmisje Amerykanów do marca i do Departamentu Edukacji, by zawiesi³ do wrzeœnia obowi¹zek sp³acania kredytów studenckich.

Football news:

Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City
Fortune has issued a form in support of the pubs of Dusseldorf. It is stylized as a uniform of waiters
PSG wants to sign Messi, Depay, Wijnaldum, Alaba and Hyusay as free agents
Stefano Pioli: Milan must step on the gas. The match with Roma will be for 6 points
Guardiola about 2:1 with West Ham: City realized that a beautiful victory is not worth waiting for, after 15 minutes
Ter Stegen finished the warm-up ahead of schedule due to pain in his hand, but left in the start for Seville
Man City have not lost in 27 consecutive games. Best streak since 2017