Poland

Pierwsza taka misja od lat 70. Chińczycy ruszyli na Ksieżyc

Chiny wystrzeli³y pojazd kosmiczny, którego celem jest zebranie z powierzchni Ksiê¿yca próbek ska³. Bêdzie to pierwsza tego rodzaju misja od lat 70. Podkreœla to ambicje Pekinu dotycz¹ce podboju kosmosu.

Najwiêksza chiñska rakieta March-5 wystartowa³a o 4:30 czasu pekiñskiego  z Wenchang Space Launch Center na wyspie Hainan.

Na pok³adzie rakiety znajduje siê pojazd Chang'e-5.

Celem misji jest zebranie materia³u ksiê¿ycowego, aby pomóc naukowcom lepiej zrozumieæ pochodzenie i powstawanie Ksiê¿yca.

Misja ta przetestuje zdolnoœæ Chin do zdalnego pozyskiwania próbek kosmicznych. Jest te¿ próba zdobycia doœwiadczenia przed bardziej z³o¿onymi misjami.

Jeœli cel siê powiedzie, Chiny bêd¹ trzecim krajem, który pobra³ próbki z Ksiê¿yca. Wczeœniej dokona³y tylko Stany Zjednoczone i Zwi¹zek Radziecki.

Football news:

Real Madrid are confident that PSG will demand 150 million euros for Mbappe. Madrid is not ready to pay so much
Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal